PLA DE FORMACIÓ PERMANENT DE COLBACAT
Axonometria 1

( Edició a Barcelona - Seu de COLBACAT )


INTRODUCCIÓ

El present curs de formació permanent s’ha creat amb l’objectiu de cobrir les necessitats formatives tant de titulats superiors que vulguin exercir la docència en l’àmbit de l’ensenyament secundari com de professorat en actiu. El curs, per tant, abasta la totalitat dels principis teòrics i dels casos pràctics de les construccions referents al sistema axonomètric.

S’ha contemplat, a més la necessitat d’incloure en el curs totes les casuístiques significatives aparegudes en la selectivitat d’aquesta temàtica per tal de facilitar al professorat en actiu la seva tasca de preparació del seu alumnat per les PAU de 2020.

El dossier de curs integra totes aquestes construccions de forma gradual i cadascuna en seva unitat didàctica corresponent.OBJECTIUS


1-Conèixer i aplicar correctament les diverses perspectives del sistema axonomètric.

2-Emprar els convencionalismes de l’axonometria per al dibuix de formes i espais.

3-Utilitzar amb destresa els estris , els materials i les tècniques pròpies del dibuix tècnic, fent servir el programari de dibuix i de disseny assistit per ordinador com mitjà bàsic per desenvolupar les activitats pròpies de la matèria.

4-Adquirir l’hàbit d’analitzar i de representar mentalment les formes i els espais

5-Dibuixar formes i espais a partir de conceptualitzacions pròpies de la geometria projectiva i descriptiva

6-Resoldre problemes de construcció gràfica amb fluïdesa emprant les pautes de normalització establertes, amb correcció i criteri.

7-Expressar-se amb fluïdesa i propietat amb la terminologia pròpia del dibuix tècnic

8-Valorar el llenguatge del dibuix tècnic com a mitjà de comunicació, d’investigació i de coneixement universal, que permet desenvolupar activitats de tipus tecnocientífic i de tipus expressiu, creatiu i estètic

9-Apreciar la universalitat del dibuix tècnic en la transmissió i en la comprensió de les informacions.
RESUM DE CONTINGUTS

1.FONAMENTS DEL SISTEMA
-Introducció històrica
-Principis de l’axonometria
-Eixos axonomètrics
-Reduccions i mesures

CLASSIFICACIÓ

-AXONOMETRIA ORTOGONAL
Isomètric
Dimètric
Trimètric
DIN-5

-AXONOMETRIA OBLIQUA
Cavallera
Militar
-El cub de Necker
-Elecció de la terna d'eixos.


2.CONSTRUCCIONS GRÀFIQUES
2.1.Construcció de figures simples.
-Croquització.
Realització a ma alçada de sòlids polièdrics en les diverses ternes a partir de
les dades proporcionades pel sistema dièdric ( planta, alçat i pla de perfil).
1-Situació de les mesures en les tres direccions de l’espai.
2-Aplicació de reduccions.
3-Aplicació de l’escala.
4-construcció de polígons

2.2.Construcció de figures complexes (I)
1-Consideració de casuïstiques que les mesures de les seves projeccions segeueixen direccions diferents dels eixos mètrics.
2-Descomposició de la figura en verticals i horitzontals sobre el pla XY i, per tant orientades sobre la terna proposada.
3-Construcció de poliedres
4-Secció plana.
Construcció de la secció plana de d’una piràmide pentagonal regular seccionada per un pla oblic del qual coneixem les altures de la secció.4-Projecció en planta i alçat dels eixos X i Y i situació de les alturs de l’alçat. i del perfil mitjançant rectes paral.leles a l’eix Z.
5-Aplicació d’aquests principis a la construcció axonomètrica de figures simples polièdriques en les perspectves isomètrica i cavallera.


2.3.Construcció de figures complexes (II): La circumferència.
1-Representació de la circumferència en qualsevol dels sistemes axonomètrics per una el.lipsi en un paral.lelogram paral.lel als eixos i de costats iguals al diàmetre de la circumferència .
2-Representació de la circumferència en axonometria cavallera i militar
amb compàs.
3-Representació de la circumferència en el sistema isomètric amb compàs.
4-Construcció de sòlids amb corbes.
Realització de l’axonometria de sòlids formats per cossos de revolució o per fragment d’aquests
5-Construcció d’una axonometria en perspectiva isomètrica la seva dificultat consisteix en aixecar les diferents el.lipsis a diverses cotes d’altura per definir volums cilíndrics tant exteriors com interiors.
6-Construcció axonomètrica en perspectiva militar la seva didicultat està en la situació d’una circumferència central disposada sobre un pla vertical i la qual pertany parcialment a l’objecte.
7-Construcció axonomètrica en perspectiva cavallera la seva dificultat està en la disposició d’un volum cilíndric ubicat horitzontalment dintre d’un cos ubicat sobre un pendent que s’ha de determinar mitjançant diverses línies de referència.
8-Construcció d’una axonometria en perspectiva DIN-5 la seva dificultat consisteix en realitzar la seva secció el.líptica disposada verticalment sobre un tronc de con.
9-Construcció d’una axonometria en perspectiva DIN-5 la seva dificultat està en realitzar la seva secció el.líptica d’un cilindre interior a un prisma truncat de base hexagonal regular
10-Construcció d’una axonometria en perspectiva DIN-5 la seva dificultat està en la relització d’un cilindre disposat horitzontalment interseccionat per un prisma de base rectangular. A més el cilindre conté un volum interior prismàtic.


11- Construcció axonomètrica en perspectiva DIN-5 la seva dificultat consisteix en la disposició de volums interiors mixtes (arestes rectes i corbes) dins un cilindre tombat.

3. MACLES POLIÈDRIQUES
-Definició de macla
-Construcció de la macla resultant de la intersecció entre entre un hexaedre i un octaedre. Poliedre irregular format per quatre quadrats que són les bases de les piràmides que formen les quatre puntes de l’octaedre seccionades i vuit hexàgons irregulars, part de l’octadre que interseca amb l’hexaedre.
-Construcció en perspectiva cavallera.


4-INTERSECCIÓ DE SÒLIDS
4.1. Intersecció entre piràmide i piràmide
-Construcció d’axonometria a partir de la projecció dièdrica de dues piràmides rectes, una de base quadrangular i altre de base hexagonal i que tenen el mateix centre de labase.
Perspectiva cavallera.

4.2. Intersecció entre piràmide i prisma
Construcció d’axonometria a partir de la projecció d’una piràmide recta quadrangular amb prisma hexagonal


© antonioaguirre
INDEX DE CURSOS
MATRICULAR-SE
CONTACTE
INFORMACIÓ DEL CURS