PLA DE FORMACIÓ PERMANENT DE COLBACAT

La imatge fixa a la matèria de Cultura Audiovisual del Batxillerat.INTRODUCCIÓ

Curs adreçat al professorat que vulgui impartir l'assignatura de Cultura Audiovisual del Batxillerat.

La matèria de Cultura Audiovisual del Batxillerat està formada per dos blocs de continguts fonamentals, el bloc d’imatge fixa i el bloc d’imatge en moviment. Aquest curs analitzarà des de la pràctica els continguts de la part d’imatge fixa. A partir dels continguts curriculars i d’exemples de proves de Selectivitat, es realitzaran activitats d’edició d’imatge fixa amb l’objectiu d’adquirir continguts, procediments i recursos per tal de programar la matèria.

Aquest curs suposa una primera part d’un segon curs que es farà a la tardor i que completarà la part curricular que fa referència a l’edició vídeo com a mitjà d’expressió i creació en l’àmbit de la imatge en moviment i dels audiovisuals.

En aquest curs es pretén donar a l'alumnat els recursos teòrics i pràctics per tal de poder desenvolupar l'assignatura de Cultura Audiovisual de Batxillerat d'Arts, Imatge i Disseny en tot allò que fa referència als continguts relacionats amb la imatge fixa.


OBJECTIUS

Donar recursos teòrics i pràctics per impartir l'assignatura de Cultura Audiovisual de Batxillerat.

L'assignatura de Cultura Audiovisual està dividida en continguts relacionats amb la Imatge fixa i la Imatge en moviment.

Aquest curs incideix en els continguts relacionats amb la Imatge fixa, tant des dels aspectes teòrics i de contingut com dels procedimentals.


RESUM DE CONTINGUTS


Mòdul 1
Connexió per videoconferència: explicació teòrica. Història de la fotografia.
Proposta d’activitat.

Mòdul 2
Connexió per videoconferència: Sintaxi visual.
Proposta d’activitat.

Mòdul 3
Connexió per videoconferència: Elements del llenguatge fotogràfic
Proposta d’activitat.

Mòdul 4
Connexió per videoconferència: Els gèneres fotogràfic.
Plantejament del projecte final de curs.
Proposta d’activitat.


Mòdul 5
Connexió per videoconferència: La càmera
Proposta d’activitat.


Mòdul 6
Connexió per videoconferència: Introducció al Photoshop
Proposta d’activitat.


Mòdul 7
Connexió per videoconferència: La Publicitat
Proposta d’activitat.


Mòdul 8
Connexió per videoconferència: El còmic
Proposta d’activitat.


Mòdul 9
Connexió per videoconferència: Propostes de treball pràctic per realitzar a l'aula.

Mòdul 10
Connexió per videoconferència: Propostes de treball pràctic per realitzar a l'aula.
Presentació del projecte final.© antonioaguirre
INDEX DE CURSOS
MATRICULAR-SE
CONTACTE
INFORMACIÓ DEL CURS