PLA DE FORMACIÓ PERMANENT DE COLBACAT
INDEX DE CURSOS
CURS: SISTEMA DIÈDRIC I
Descripció

La geometria descriptiva permet la racionalització geomètrica de la representació de l’espai. Aquest procés d’abstracció espacial del dibuix requereix mètodes rigorosos, complexos.
Aquest curs està adreçat als professors encarregats d’impartir aquesta matèria al batxillerat, amb la voluntat de reciclar-los i aprofundir en els continguts i procediments, aportant noves visions en el plantejament de les activitats i en la seva aplicació a l’aula.
Les sessions seran fonamentalment teòriques. Al final de les classes es faran propostes pràctiques que ajudaran a reforçar les explicacions teòriques exposades anteriorment.
Es valoraran les activitats pràctiques i l’aplicació dels continguts teòrics implícits en l’aplicació de problemes concrets.
S’avaluarà l'aprofitament i l'evolució dels alumnes.Objectius

Aprofundir en els aspectes conceptuals i metodològics dels continguts propis dels sistemes de projecció cilíndrica ortogonal.
Anàlisi i resolució de problemes dels Sistemes de Representació.
Solució gràfica de problemes geomètrics.Continguts

1.- Introducció als sistemes de representació.
2.- Representació del punt, de la recta i del pla.
3.- Concepte d’allunyament i cota.
4.- Posicions respecte als plans de projecció. Veritables magnituds.
5.- Criteris de pertinença.
6.- Rectes notables del pla. (Recta de màxim pendent).
7.- Paral•lelisme i perpendicularitat .
8.- Fonaments d’operativitat: Abatiment, gir i canvi de pla.
9.- Angles. Distàncies.
10.- Intersecció de plans. Visibilitat.
11.- Intersecció recta-pla.
MATRICULACIÓ
CONTACTE
PRESENTACIÓ DEL CURS