PLA DE FORMACIÓ PERMANENT DE COLBACAT
INDEX DE CURSOS
CURS: SISTEMA DIÈDRIC II
Descripció

La geometria descriptiva permet la racionalització geomètrica de la representació del espai que ens envolta. Aquest procés d’abstracció espacial del dibuix requereix mètodes rigorosos, complexos i sovint de difícil comprensió per part dels alumnes de 1 i 2 de batxillerat.
Aquest curs està adreçat als professors encarregats d’impartir aquesta matèria al batxillerat, amb la voluntat de reciclar-los i aprofundir en els continguts i procediments, aportant noves visions en el plantejament de les activitats i en la seva aplicació a l’aula.
Les sessions seran fonamentalment teòriques. Al final de les classes es faran propostes pràctiques que ajudaran a reforçar les explicacions teòriques exposades anteriorment.
Es valoraran les activitats pràctiques i l’aplicació dels continguts teòrics implícits en l’aplicació de problemes concrets.
S’avaluarà l'aprofitament i l'evolució dels alumnes.


Objectius

L'alumne ha de ser capaç de:

Aprofundir en els aspectes conceptuals i metodològics dels continguts propis dels sistema Dièdric.
Anàlisi i resolució de problemes dels Sistemes de Representació.
Solució gràfica de problemes geomètrics.Continguts

Lectura dièdrica en l’estudi de formes bàsiques: Poliedres.
Cub (fonaments del sistema axonomètric i coeficients de reducció).
Rectes notables. Seccions principals.
Tetraedre i octaedre. Rectes notables. Seccions principals.
Figures radiades: Prisma i piràmide.
Desenvolupament. Geodèsica.
Seccions planes. Visibilitat. Transformada de la secció.
Con, cilindre i esfera. Seccions planes. Corbes còniques. Punts notables. Visibilitat.
Intersecció de figures. Plans pel vèrtex. Concepte de macla i sòlid comú. Visibilitat.
Desenvolupament. Transformada de la secció i maqueta.
Correcció del dossier.
MATRICULACIÓ
CONTACTE
PRESENTACIÓ DEL CURS