PLA DE FORMACIÓ PERMANENT DE COLBACAT
INDEX DE CURSOS
CURS: SISTEMA AXONOMÈTRIC I
Descripció

El present curs de formació permanent s’ha creat amb l’objectiu de cobrir les necessitats formatives tant de titulats superiors que vulguin exercir la docència en l’àmbit de l’ensenyament secundari com de professorat en actiu. El curs, per tant, abasta la totalitat dels principis teòrics i dels casos pràctics de les construccions referents al sistema axonomètric.
S’ha contemplat, a més la necessitat d’incloure en el curs totes les casuístiques significatives aparegudes en la selectivitat d’aquesta temàtica per tal de facilitar al professorat en actiu la seva tasca de preparació del seu alumnat per les PAU de 2017. El dossier de curs integra totes aquestes construccions de forma gradual i cadascuna en la seva unitat didàctica corresponent.


Objectius

1-Conèixer i aplicar correctament les diverses perspectives del sistema axonomètric.

2-Emprar els convencionalismes de l’axonometria per al dibuix de formes i espais.

3-Utilitzar amb destresa els estris , els materials i les tècniques pròpies del dibuix tècnic, fent servir el programari de dibuix i de disseny assistit per ordinador com mitjà bàsic per desenvolupar les activitats pròpies de la matèria.

4-Adquirir l’hàbit d’analitzar i de representar mentalment les formes i els espais

5-Dibuixar formes i espais a partir de conceptualitzacions pròpies de la geometria projectiva i descriptiva

6-Resoldre problemes de construcció gràfica amb fluïdesa emprant les pautes de normalització establertes, amb correcció i criteri.

7-Expressar-se amb fluïdesa i propietat amb la terminologia pròpia del dibuix tècnic

8-Valorar el llenguatge del dibuix tècnic com a mitjà de comunicació, d’investigació i de coneixement universal, que permet desenvolupar activitats de tipus tecnocientífic i de tipus expressiu, creatiu i estètic

9-Apreciar la universalitat del dibuix tècnic en la transmissió i en la comprensió de les informacions.

Continguts

-FONAMENTS DEL SISTEMA
-CONSTRUCCIONS GRÀFIQUES (I)
-CONSTRUCCIÓ DE FIGURES SIMPLES (II)
-CONSTRUCCIÓ DE FIGURES COMPLEXES
-LA CIRCUMFERÈNCIA EN AXONOMETRIA
-MACLES POLIÈDRIQUES
-INTERSECCIÓ ENTRE PIRÀMIDE I PIRÀMIDE
-INTERSECCIÓ ENTRE PIRÀMIDE I PRISMA
-APLICACIÓ PRÀCTICA ALS PROBLEMES D’INTERSECCIÓ DE PRISMES I PIRÀMIDES
MATRICULACIÓ
CONTACTE
PRESENTACIÓ DEL CURS