PLA DE FORMACIÓ PERMANENT DE COLBACAT
INDEX DE CURSOS
CURS: SISTEMA AXONOMÈTRIC 2
Descripció

El present curs de formació permanent s’ha creat amb l’objectiu de cobrir les necessitats formatives tant de titulats superiors que vulguin exercir la docència en l’àmbit de l’ensenyament secundari com de professorat en actiu. El curs, per tant, abasta la totalitat dels principis teòrics i dels casos pràctics de les construccions referents al sistema axonomètric.
S’ha contemplat, a més la necessitat d’incloure en el curs totes les casuístiques significatives aparegudes en la selectivitat d’aquesta temàtica per tal de facilitar al professorat en actiu la seva tasca de preparació del seu alumnat per les PAU de 2018. El dossier de curs integra totes aquestes construccions de forma gradual i cadascuna en la seva unitat didàctica corresponent.Objectius

OBJECTIUS DIDÀCTICS DE: FONAMENTS DEL SISTEMA I CLASSIFICACIÓ DE TERNES AXONOMÈTRIQUES

OBJECTIUS DIDÀCTICS DE: CONSTRUCCIÓ DE FIGURES SIMPLES I COMPLEXES

OBJECTIUS DIDÀCTICS DE: LA CONSTRUCCIÓ DE LA CIRCUMFERÈNCIA EN AXONOMETRIA

OBJECTIUS DIDÀCTICS DE: CONSTRUCCIÓ DE MACLES I INTERSECCIONS POLIÈDRIQUESContinguts


1-FONAMENTS DEL SISTEMA
-Introducció històrica
-Principis de l’axonometria
-Eixos axonomètrics
-Reduccions i mesures
CLASSIFICACIÓ
-AXONOMETRIA ORTOGONAL
Isomètric
Dimètric
Trimètric
DIN-5
-AXONOMETRIA OBLÍQUA
Cavallera
Militar
-EL CUB DE NECKER
-ELECCIÓ DE LA TERNA D’EIXOS

2-CONSTRUCCIONS GRÀFIQUES

CONSTRUCCIÓ DE FIGURES SIMPLES
-Coquització.

3-CONSTRUCCIÓ DE FIGURES SIMPLES
-Situació de les mesures en les tres direccions de l’espai.
-Aplicació de reduccions.
-Aplicació de l’escala.
-Projecció en planta i alçat dels eixos X i Y i situació de les altures de l’alçat. i del perfil mitjançant rectes paral•leles a l’eix Z.
-Aplicació d’aquests principis a la construcció axonomètrica de figures simples polièdriques en les perspectives isomètrica i cavallera.

4-CONSTRUCCIÓ DE FIGURES COMPLEXES
-Construcció de polígons
-Secció plana de cossos simples
-Construcció de la secció plana de d’una piràmide pentagonal regular seccionada per un pla oblic del qual coneixem les altures de la secció.


5-LA CIRCUMFERÈNCIA EN AXONOMETRIA
-Representació de la circumferència en qualsevol dels sistemes axonomètrics per una el•lipsi en un paral•lelogram paral•lel als eixos i de costats iguals al diàmetre de la circumferència .
-Representació de la circumferència en axonometria cavallera i militar
amb compàs.
-Representació de la circumferència en el sistema isomètric amb compàs.
-Construcció de sòlids amb corbes.
- Realització de l’axonometria de sòlids formats per cossos de revolució o per fragment d’aquests.


6-MACLES POLIÈDRIQUES
-Definició de macla
-Construcció de la macla resultant de la intersecció entre un hexaedre i un octaedre. Poliedre irregular format per quatre quadrats que són les bases de les piràmides que formen les quatre puntes de l’octaedre seccionades i vuit hexàgons irregulars, part de l’octaedre que interseca amb l’hexaedre.
-Construcció en perspectiva cavallera.

7-INTERSECCIÓ ENTRE PIRÀMIDE I PIRÀMIDE
-Construcció d’axonometria a partir de la projecció dièdrica de dues piràmides rectes, una de base quadrangular i altre de base hexagonal i que tenen el mateix centre de la base. (Perspectiva cavallera)

8-APLICACIÓ PRÀCTICA ALS PROBLEMES D’INTERSECCIÓ DE PRISMES I PIRÀMIDES
-Construcció axonomètrica a partir d’una projecció dièdrica d’un edifici amb teulades de doble vessant i amb una agulla octagonal en un dels extrems.
(Perspectiva militar)
MATRICULACIÓ
CONTACTE
PRESENTACIÓ DEL CURS