PLA DE FORMACIÓ PERMANENT DE COLBACAT
INDEX DE CURSOS
CURS: DRAWING IN ENGLISH (EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA EN ANGLÈS)
Descripció

Darrerament, amb la voluntat d'anar introduint la pràctica de l'anglès a assignatures fora de la Llengua Estrangera, hem vist com la matèria de Visual i Plàstica ha estat una de les que més sovint ha estat proposada a tal efecte. El curs està adreçat, doncs, a docents que es vegin en aquesta situació o que vulguin provar l'experiència per pròpia iniciativa i que necessitin recolzament a nivell de vocabulari específic de l'àrea, a més de locucions i expressions pròpies de l'aula. El curs s'estructura per temes generals, de manera que siguin posteriorment aplicables per cada docent a nivells d'escolarització diferents.

Es recomana, segons normativa del Departament d'Ensenyament, estar en possessió del nivell B2 d’anglès.


O
bjectius:

Arribar a conèixer el vocabulari propi de l'aula en anglès.
Arribar a conèixer el vocabulari específic de la matèria de Visual i Plàstica en anglès.
Sentir-se amb prou seguretat en l'ús de la llengua.
Elaborar un petit dossier d'exercicis de Plàstica proposats en anglès.

Continguts

Nombre de sessions i durada de cada sessió
5 sessions de 3h. Darrera setmana de juny i primera quinzena de juliol.
Durada total de l'activitat
15 hores. Tardes.

Sessió 1. Juny. De 18 a 21 h.
Introducció a la problemàtica del curs. En funció dels nivells d'anglès de l'alumnat, breu repàs de les estructures gramaticals bàsiques angleses, si s'escau. Vocabulari d'aula: benvinguda, comentaris, ordre i disciplina, notes, comiat.

Sessió 2. Juliol. De 16 a 19h.
Explicació de vocabulari específic i creació d'una activitat a partir d'una fitxa bàsica de programació que es lliurarà a classe. Tema: Línia, punt i formes bàsiques.

Sessió 3. Juliol. De 16 a 19h.
Explicació de vocabulari específic i creació d'una/es activitat/s a partir d'una fitxa bàsica que es lliurarà a classe. Tema: Llums, ombres i color.

Sessió 4. Juliol. De 16 a 19h.
Explicació de vocabulari específic i creació d'una/es activitat/s a partir d'una fitxa bàsica que es lliurarà a classe. Tema: Perspectiva i paisatge.

Sessió 5. Juliol. De 16 a 19h.
Explicació de vocabulari específic i creació d'un/es activitat/s a partir d'una fitxa bàsica que es lliurarà a classe. Tema: Figura humana i tècniques diverses.

Comentari general i avaluació del rendiment del curs.
Cada sessió abordarà un tema general de l'assignatura de Visual i Plàstica: Punt i línia, formes bàsiques, llums i ombres, teoria del color, etc.

La idea és que, a partir d'una fitxa de programació, cadascú elabori una activitat sobre el tema de la sessió utilitzant el vocabulari que s'hi ha aprés. Posteriorment es comentaran i perfilaran les diferents activitats amb l'objectiu final que cada professor/a s'emporti del curs un petit dossier d'exercicis de Plàstica en anglès ja preparats.MATRICULACIÓ
CONTACTE
PRESENTACIÓ DEL CURS