PLA DE FORMACIÓ PERMANENT DE COLBACAT
INDEX DE CURSOS
CURS: FONAMENTS DE L’ART I
Descripció

Aquest curs, "Història i fonaments de l’art 1", forma part del programa de formació permanent de COLBACAT, que abasta la totalitat del currículum de l’assignatura i que està distribuït en dues parts que s’impartiran de forma consecutiva:

"Història i fonaments de l’art 1", al Juliol de 2017
- Continguts comuns i transversals
- De les primeres manifestacions artístiques fins l’art medieval.

" Història i fonaments de l’art 2", inici a l'octubre de 2017
- Continguts comuns i transversals.
- De l’art renaixentista fins l’art contemporani.

Els cursos han estat creats per cobrir les necessitats formatives tant de titulats superiors que vulguin exercir la docència en l’àmbit de l’ensenyament secundari com per professorat en actiu. També facilitarà en gran mida a aquest col·lectiu la tasca de preparació de la selectivitat del seu alumnat, atès que s’inclouen la totalitat de les obres publicades per Selectivitat i amb la metodologia proposada per aquesta.


O
bjectius:

OBJECTIUS DIDÀCTICS DE L’ART, ART PREHISTÒRIC I PRIMERES CIVILITZACIONS

OBJECTIUS DIDÂCTICS DE L’ART CLÀSSIC: GRECIA, ROMA

OBJECTIUS DIDÀCTICS DE: ART BIZANTÍ, ISLÀMIC I MUDÈJAR, ART PREROMÀNIC

OBJECTIUS DIDÀCTICS DE: ART ROMÂNIC I ART GÒTIC


Continguts

1-L’ART
-L’art com a matèria d’estudi.
-L’art com a document social.
-L’art com a patrimoni.
-Els museus i l’art.
-Les tipologies artístiques, les seves tècniques i les seves metodologies d’anàlisi.

2-L’ART PREHISTÒRIC
-L’art parietal, l’escultura, l’art moble i l’arquitectura megalítica.

3-PRIMERES CIVILITZACIONS HISTÒRIQUES
-Mesopotàmia.
-Pèrsia.
-Egipte.
-L’art fenici a la Península Ibèrica.

4-L’ANTIGUITAT CLÀSSICA: GRÈCIA I ROMA
-L’art prehel·lènic: Art cretenc o minoic i art micènic.
-L’art grec: Període arcaic, Període clàssic, Període hel·lenístic.
-L’art preromà: L’art etrusc.
-L’art romà: Període republicà, Període imperial.

5- L’ART ISLÀMIC I HISPANOMUSULMÀ
-L’art islàmic.
-L’art hispanomusulmà: Etapa omeia i califal, Etapa almohade, Etapa nassarita.
-L’art mudèjar: Art romanicomudèjar castellanoleonès. Art goticomudèjar aragonès i andalús.

6- EL MÓN MEDIEVAL OCCIDENTAL
-L’art bizantí.
-El «Segle d’Or».
-El període iconoclasta.
-El període posticonoclasta.
L’art preromànic.
-L’art visigòtic.
-L’art asturià o ramirense.
-L’art mossàrab.
L’art romànic.
-Primer romànic.
-Romànic ple.
-Romànic tardà.
L’art gòtic.
-Període inicial.
-Període clàssic o de plenitud.
-Període final o flamíger.MATRICULACIÓ
CONTACTE
PRESENTACIÓ DEL CURS