PLA DE FORMACIÓ PERMANENT DE COLBACAT
INDEX DE CURSOS
CURS: FONAMENTS DE L’ART 2
Introducció

Història i fonaments de l’art 2 forma part del programa de formació permanent de COLBACAT que abasta la totalitat del currículum de l’assignatura i està distribuït en dues parts
que s’imparteixen de forma consecutiva.

- Continguts comuns i transversals
- De l’art renaixentista fins l’art contemporani


Descripció del curs d'Història i Fonaments de l'Art 2:

El present curs de formació permanent s’ha creat també amb l’objectiu de cobrir les necessitats formatives tant de titulats superiors que vulguin exercir la docència en l’àmbit de l’ensenyament secundari com de professors en actiu. El curs, per tant, abasta la totalitat del temari de l’assignatura «Fonaments de l’art» del segon curs del Batxillerat.
També facilitarà en gran mida, al professorat en actiu, la tasca de preparació del seu alumnat per les PAU, atès que el llistat d’obres d’art que s’utilitza durant l’activitat formativa, així com la seva metodologia d’anàlisi, correspon completament a l'última actualització publicada pel Departament d’Ensenyament respecte de l’examen de Selectivitat.Objectius:

OBJECTIUS DIDÀCTICS DE: L’ART, ELS SEUS COMPONENTS, LA SEVA DIFUSIÓ I LA SEVA CONSERVACIÓ.

OBJECTIUS DIDÀCTICS DE: ART RENAIXENTISTA, BARROC I ROCOCÓ

OBJECTIUS DIDÀCTICS DE: DEL NEOCLASSICISME AL ROMANTICISME I DEL REALISME AL MODERNISME

OBJECTIUS DIDÀCTICS DE: PRIMERES AVANGUARDES, SEGONES AVANGUARDES I ÚLTIMES TENDÈNCIES.

Continguts:

1-L’ART

-L’art com a matèria d’estudi
-L’art com a document social
-L’art com a patrimoni
-Els museus i l’art
-Les tipologies artístiques, les seves tècniques i les seves metodologies d’anàlisi

2-L'ART RENAIXENTISTA

-Característiques generals
-Urbanisme i arquitectura
-Arquitectura del Quattrocento
-Arquitectura del Cinquecento
-Arquitectura del Manierisme
-Urbanisme ideal i urbanisme de jardins
-Arquitectura renaixentista a Espanya

-L'escultura
-Escultura del Quattrocento
-Escultura del Cinquecento
-Escultura del Manierisme
-La influència italiana a Espanya
-La pintura
-La pintura florentina
-La pintura romana
-Les escoles del nord: Pàdua, Mantua, Ferrara i Venècia
-El Cinquecento
-El Renaixement nòrdic
-La pintura renaixentista a Espanya: El Greco, un artista singular


3-L'ART BARROC I ROCOCÒ

-Característiques generals
-El Barroc
-El Rococó

-Urbanisme i arquitectura
-Urbanisme: ciutat papal i ciutats reials
-Els jardins
-El palau
-L'església: litúrgia i theatrum sacrum

-Escultura
-El moviment
-Bernini com a model
-La imatgeria espanyola
-L'escultura Rococó

-Pintura
-Tendències artístiques del s. XVII
-Continuïtat i ruptura en la pintura rococó
-El segle d'or de la pintura espanyola. Ribera, Velázquez, Zurbarán i Cano.
-El triomf del barroc


4-NEOCLASSICISME I ROMANTICISME

-Característiques generals del Neoclassicisme
-El neoclassicisme i els codis arquitectònics de l'Antiguitat clàssica
-Escultura neoclassicista i idealització
-La pintura neoclàssica: ordre i fredor
-Goya: tradició i ruptura

-Característiques generals del Romanticisme
-La pintura romàntica
-La contraposició romàntica i classicista a França
-El romanticisme alemany
-La diversitat anglesa

5.DEL REALISME AL MODERNISME

L'urbanisme
-Les noves necessitats i la utopia

-L'arquitectura
-Historicisme, noves tecnologies i nous materials
-Història i eclecticisme
-L'arquitectura del ferro
-L'escola de Chicago

-L'escultura

-La pintura
-El Realisme
-L'impressionisme
-El Postimpressionisme
-L'academicisme
-El simbolisme
-El modernisme
-El modernisme català

6-PRIMERES AVANTGUARDES

-La Arquitectura
-Funcionalisme
-Organicisme
-Arquitectura d'avantguarda

-Primeres avantguardes artístiques (1905-1945)
-Fauvisme
-Expressionisme
-Cubisme
-Futurisme
-Dadaisme
-Art abstracte
-Surrealisme
-L'escola de París

-El noucentisme català

-Mestres espanyols d'avantguarda
-Picasso
-Dalí
-Miró

-Avantguardisme a Hispanoamèrica i als Estats Units

7-SEGONES AVANTGUARDES I ÚLTIMES TENDÈNCIES

Característiques generals
-L'arquitectura
-L'herència funcionalista
-La crisi del moviment modern: L'arquitectura postmoderna
-Arquitectura high tec

Segones avantguardes artístiques
-Informalisme
-Expressionisme abstracte
-Pop art
-Nou realisme francès
-Abstracció post pictòrica i Minimal art
-Art acció i art conceptual
-Art cinètic i op art
-Arte povera
-Hiperrealisme i fotorealisme
-Tendències postmodernes
-Altres tendències a partir de 1980
___________________________________________________________________________________________INFORMACIÓ SOBRE LA FORMACIÓ EN LA MATÈRIA D'HISTÒRIA I FONAMENTS 1 i 2


Descripció dels cursos de formació en la matèria d'Història i fonaments de l'art 1 i 2:


Els cursos de la matèria del Batxillerat "Història i fonaments de l’art", formen part del programa de formació permanent de COLBACAT, que abasta la totalitat del currículum de la matèria i que està distribuït en 2 parts que s’imparteixen de forma consecutiva des del mes de Juliol de 2017, aquests cursos s'aniran ofertant i distribuint en els diferents programes formatius com l'Escola d'estiu, i Formació Tardor-Hivern. Actualment el programa que s'està fent, és:

"Història i fonaments de l’art 1", al Juliol de 2017
- Continguts comuns i transversals
- De les primeres manifestacions artístiques fins l’art medieval.

" Història i fonaments de l’art 2", inici a l'octubre de 2017
- Continguts comuns i transversals.
- De l’art renaixentista fins l’art contemporani.


Descripció del curs d'Història i fonaments de l'art 1:

Aquest curs, "Història i fonaments de l’art 1", forma part del programa de formació permanent de COLBACAT, que abasta la totalitat del currículum de l’assignatura i que està distribuït en dues parts que s’impartiran de forma consecutiva. Aquesta primera part abasta els Continguts comuns i transversals i el període que va de les primeres manifestacions artístiques fins l’art medieval.

El curs ha estat creat per cobrir les necessitats formatives tant de titulats superiors que vulguin exercir la docència en l’àmbit de l’ensenyament secundari com per professorat en actiu. També facilitarà en gran mida a aquest col·lectiu la tasca de preparació de les proves de Selectivitat del seu alumnat, atès que s’inclouen la totalitat de les obres publicades per Selectivitat i amb la metodologia proposada per aquesta.

O
bjectius:

OBJECTIUS DIDÀCTICS DE L’ART, ART PREHISTÒRIC I PRIMERES CIVILITZACIONS

OBJECTIUS DIDÂCTICS DE L’ART CLÀSSIC: GRECIA, ROMA

OBJECTIUS DIDÀCTICS DE: ART BIZANTÍ, ISLÀMIC I MUDÈJAR, ART PREROMÀNIC

OBJECTIUS DIDÀCTICS DE: ART ROMÂNIC I ART GÒTIC


Continguts

1-L’ART
-L’art com a matèria d’estudi.
-L’art com a document social.
-L’art com a patrimoni.
-Els museus i l’art.
-Les tipologies artístiques, les seves tècniques i les seves metodologies d’anàlisi.

2-L’ART PREHISTÒRIC
-L’art parietal, l’escultura, l’art moble i l’arquitectura megalítica.

3-PRIMERES CIVILITZACIONS HISTÒRIQUES
-Mesopotàmia.
-Pèrsia.
-Egipte.
-L’art fenici a la Península Ibèrica.

4-L’ANTIGUITAT CLÀSSICA: GRÈCIA I ROMA
-L’art prehel·lènic: Art cretenc o minoic i art micènic.
-L’art grec: Període arcaic, Període clàssic, Període hel·lenístic.
-L’art preromà: L’art etrusc.
-L’art romà: Període republicà, Període imperial.

5- L’ART ISLÀMIC I HISPANOMUSULMÀ
-L’art islàmic.
-L’art hispanomusulmà: Etapa omeia i califal, Etapa almohade, Etapa nassarita.
-L’art mudèjar: Art romanicomudèjar castellanoleonès. Art goticomudèjar aragonès i andalús.

6- EL MÓN MEDIEVAL OCCIDENTAL
-L’art bizantí.
-El «Segle d’Or».
-El període iconoclasta.
-El període posticonoclasta.
L’art preromànic.
-L’art visigòtic.
-L’art asturià o ramirense.
-L’art mossàrab.
L’art romànic.
-Primer romànic.
-Romànic ple.
-Romànic tardà.
L’art gòtic.
-Període inicial.
-Període clàssic o de plenitud.
-Període final o flamíger.MATRICULACIÓ
CONTACTE
PRESENTACIÓ DEL CURS