PLA DE FORMACIÓ PERMANENT DE COLBACAT
INDEX DE CURSOS
CURS: SISTEMA DIÈDRIC III
Descripció

La geometria descriptiva permet la racionalització geomètrica de la representació del espai que ens envolta. Aquest procés d’abstracció espacial del dibuix requereix mètodes rigorosos, complexos i sovint de difícil comprensió per part dels alumnes de 1 i 2 de batxillerat.
Aquest curs està adreçat als professors encarregats d’impartir aquesta matèria al batxillerat, amb la voluntat de reciclar-los i aprofundir en els continguts i procediments, aportant noves visions en el plantejament de les activitats i en la seva aplicació a l’aula.
Les sessions seran fonamentalment teòriques. Al final de les classes es faran propostes pràctiques que ajudaran a reforçar les explicacions teòriques exposades anteriorment.
Es valoraran les activitats pràctiques i l’aplicació dels continguts teòrics implícits en l’aplicació de problemes concrets.
S’avaluarà l'aprofitament i l'evolució dels alumnes.


Objectius

L'alumne ha de ser capaç de:

Aprofundir en els aspectes conceptuals i metodològics dels continguts propis dels sistema Dièdric.
Anàlisi i resolució de problemes dels Sistemes de Representació.
Solució gràfica de problemes geomètrics.Continguts

INTERSECCIONS:
-Lectura dièdrica en la intersecció de figures bàsiques.
-Intersecció de figures radials polièdriques. Contra projecció-mètode plans pel vèrtex. Tipus d’intersecció: mossegada i penetració.
-Intersecció de figures radials polièdriques amb figures radials de segon grau.
-Intersecció de radials de segon grau. Quàrtica.
-Intersecció de figures radials amb esfera.
-Plans útils, punts notables i visibilitat.

OMBRES:
Ombres en sistema dièdric:

-Ombres pròpies i projectades
-Ombres de figures planes. Ombres de poliedres. Ombres con, cilindre, esfera.
-Mètode de contra projecció.

Ombres en sistema axonomètric.

MATRICULACIÓ
CONTACTE
PRESENTACIÓ DEL CURS