PLA DE FORMACIÓ PERMANENT DE COLBACAT
El sistema dièdric. Nivell 2
(Edició a Tarragona - Seu de l'INSTITUT ANTONI DE MARTÍ I FRANQUÈS )

INTRODUCCIÓ

Aquest curs està adreçat al professorat que imparteix la matèria de dibuix tècnic I i II al batxillerat.

El dibuix tècnic és un mitjà d'expressió i comunicació indispensable en el desenvolupament de processos d'investigació científica, de projectes tecnològics i d'actuació científica.

El Currículum de la matèria d’ESO, i de Dibuix Tècnic I i Dibuix Tècnic II dels batxillerats, contempla el Sistema de Representació Dièdrica a diferents nivells, que van assolint diferents nivells de complexitat a cada curs superior, cada vegada més abstractes. Des de la representació al plantejament i la solució de problemes de geometria descriptiva, cada vegada més complexes.

Es pretén doncs que l’alumne/a segueixi un pla d’estudi i treball, que li permeti anar assolint nivells de coneixement, comprensió, i de resolució de problemes, cada vegada més complexes, fins arribar a un domini suficient de la matèria, i necessari per a que aquesta, pugui ser aplicada i impartida als nivells de Batxillerat.OBJECTIUS

-Estudiar els continguts propis del sistema dièdric directe.
-Resolució i discussió d´ exercicis.
- Explicar Dibuix a un nivell suficientment alt com per a ajustar-se a les exigències del programa de batxillerat. Posar l’accent també en l’organització dels continguts més propera a com ho fa el temari escolar.
-Consolidar els temes clau de sistema dièdric.
- Relacionar l’espai amb el pla, comprenent la necessitat d’interpretar el volum amb el pla, per mitjà del sistema dièdric. Emprar amb profunditat els recursos de la geometria descriptiva, fent especial incidència en el sistema dièdric, a fi de plantejar i resoldre problemes i concretar gràficament figures i conjunts bi i tridimensionals.
- Tenir capacitat per concretar formes bi i tridimensionals en el pla amb claredat, correcció, rigor i competència
comunicativa.
-Resolució i discussió d´ exercicis.RESUM DE CONTINGUTS

- Angles i distàncies
- Prisma i piràmide
. Seccions planes
. Interseccions recta-cos
. Desenvolupaments
- Con i cilindre
. Seccions planes
. Interseccions recta-cos
- Poliedres
. Cub
. Tetraedre
. Octaedre
© antonioaguirre
INDEX DE CURSOS
MATRICULAR-SE
CONTACTE
INFORMACIÓ DEL CURS