PLA DE FORMACIÓ PERMANENT DE COLBACAT
Design thinking aplicat.
Dissenya un projecte educatiu explorant les potencialitats del pensament en disseny.INTRODUCCIÓ

Aquest curs va dirigit a docents d'Educació Primària i Secundària de l'àmbit de l'expressió Visual i Plàstica amb curiositat per provar noves maneres de desenvolupar amb els seus alumnes projectes d'aprenentatge.

El professorat ha de crear les condicions per a provocar una relació significativa i fluida amb el coneixement per a afavorir el màxim desenvolupament de les potencialitats de l'alumnat.

Un dels mètodes actius que millor s'adapta a aquest plantejament és l'aprenentatge basat en projectes (Project Based Learning), facilitant implementar el currículum d'una manera més dinàmica i flexible, tenint en compte les característiques de l'alumnat. Enfocant-se més en l'aprenentatge que en l'ensenyament, crea un context d'aprenentatge experiencial, que parteix de problemes i desafiaments del món real per a afrontar-los amb una perspectiva globalitzadora, facilitant que es construeixin els aprenentatges durant el desenvolupament del projecte, fomentant les habilitats de recerca, presa de decisions i autoavaluació.

Dins de les múltiples versions que existeixen per a desenvolupar un projecte d'aprenentatge, el Design Thinking és una variant que se centra a identificar solucions o millores a aspectes que afecten un determinat col·lectiu (que pot ser o no el mateix alumnat), realitzant posteriorment tot el procés fins a aconseguir una solució (i no la solució, perquè poden existir múltiples de vàlides). A partir d'una sèrie de fases, que ens facilitaran la seva plasmació en forma de programació, el Design Thinking ordena el desenvolupament del projecte afavorint un treball cocreatiu que fomenta el pensament divergent i la capacitat d'autoregulació de l'alumnat.

Amb la premissa d'aprendre fent, el curs es desenvoluparà en forma de projecte de Design Thinking, el repte del qual serà que cada participant dissenyi el seu propi projecte d'aprenentatge basat en el Design Thinking per a poder-ho (o no) aplicar en un futur en les seves classes.OBJECTIUS:

a) Objectius referits a l'aprenentatge de coneixements:

- Aplicar els principis de la didàctica general a la didàctica específica.

- Identificar i comprendre les estratègies d'ensenyament aprenentatge pròpies de l'àrea.

- Aplicar als processos d'ensenyament i aprenentatge els coneixements sobre els continguts curriculars, coneixements didàctics i avaluació de les matèries relatives a l'especialització segons l'etapa educativa.


b) Objectius referits a l'aprenentatge d'habilitats o procediments:

- Cercar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la en els processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de l'especialitat cursada.

- Dissenyar i desenvolupar projectes educatius que permetin adaptar el currículum a la diversitat de l'alumnat i promoure la qualitat dels contextos en els quals es desenvolupa el procés educatiu.

- Seleccionar i organitzar continguts de l'àrea d'Educació Artística en un projecte d'aprenentatge per a l'etapa desitjada.c) Objectius referits a l'aprenentatge d'actituds, valors i normes de comportament:

- Assumir que l'exercici de la funció docent és un procés dinàmic i dialèctic sotmès a una contínua actualització i innovació.

- Reflexionar entorn el vessant cultural, crítica, procedimental i didàctica de l'àrea, com a part integrant de la formació humana.

- Participar, generar i afavorir l'intercanvi d'opinions, experiències, idees i valoracions per tal d'incorporar-los en les accions i desenvolupaments dels processos creatius.COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

- Tenir iniciativa, esperit emprenedor i capacitat de generar noves idees i accions.

- Treballar en equip, col·laborant i liderant quan sigui necessari.

- Fomentar un clima que afavoreixi l'aprenentatge i posi en relleu les aportacions dels companys.

- Entendre l'aprenentatge com un fet global, complex i transcendent; autoregular el propi aprenentatge i mobilitzar sabers de tota mena adaptant-se a noves situacions i connectar coneixements com a mètode per elaborar altres nous.

COMPETÈNCIES GENERALS

- Dissenyar i desenvolupar de manera individual o col·lectiva projectes educatius que permetin adaptar el currículum i promoure la qualitat dels contextos en els quals es desenvolupa el procés educatiu.

- Conèixer estratègies i tècniques d'avaluació que la contemplin com un instrument de regulació i estímul.

- Identificar necessitats d'informació, buscar-la, analitzar-la, processar-la, valorar-la, utilitzar-la i comunicar-la de manera eficaç, crítica i creativa.COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

- Conèixer i organitzar els continguts propis de l'especialitat i el seu potencial educatiu i cultural, així com els principis didàctics relatius al seu aprenentatge.

- Organitzar l'ensenyament en el marc dels paradigmes epistemològics de la matèria utilitzant de forma integrada els coneixements disciplinaris adequats al respectiu nivell educatiu, mostrant la comprensió dels objectius d'aprenentatge de les àrees de coneixement que estableix el currículum.
RESUM DE CONTINGUTS

- Les diferents categories de programació; de la proposta didàctica al projecte.


- Principis i metodologies de l'aprenentatge actiu.


- Tipologies de projectes d'aprenentatge:


- Aprenentatge basat en projectes


- Aprenentatge basat en problemes


- Design Thinking


- Disseny de projectes d'aprenentatge: el què, el perquè i el com.


- Desenvolupament d'un projecte de Design thinking.


- Introducció al concepte de creativitat, consideracions conceptuals i formals.


- Instruments i estratègies d'avaluació aplicables a projectes d'aprenentatge.


© antonioaguirre
INDEX DE CURSOS
MATRICULAR-SE
CONTACTE
INFORMACIÓ DEL CURS