PLA DE FORMACIÓ PERMANENT DE COLBACAT
© antonioaguirre
INDEX DE CURSOS
MATRICULAR-SE
CONTACTE
INFORMACIÓ DEL CURS

Fonaments de disseny del batxillerat d’arts. Eines de treball a classe.
(Presencial a Barcelona)


INTRODUCCIÓ

En aquest Curs de Treball de Fonaments de Disseny donarem eines dins de l’àmbit en l’ensenyament-aprenentatge de la matèria des de secundària i el batxillerat d’arts. No es tracta de establir un catecisme temàtic, sinó mes aviat de proposar un exemplari obert que faci servei a la diversitat de professors que imparteixen la matèria i a la diversitat de grups-classe que en són destinataris. Treballarem fonaments conceptuals i perceptuals. Incidirem en el procés creatiu. Tècniques de pensament visual. Bidimensió-Tridimensió. Tot incidint en els tres àmbits en que està estructurada la matèria: Comunicació, Objecte i Entorn. Treballant d’una manera transversal i en equip. Diferenciant entre fer projectes de disseny i fer exercicis projectuals de disseny adequat a l’alumnat de secundària i batxillerat.
OBJECTIUS:

-Plantejar i proposar exercicis a nivell elemental per consolidar uns mateixos coneixements a alumnes de diversa procedència i a nivell amb vista a cursos superiors.
-Diferenciar entre fer projectes de disseny i fer exercicis projectuals de disseny tenint en compte la impossibilitat pràctica de l’alumnat d’arribar a definir la globalitat d’un procés real de disseny.
-Establir el llistó exigible a la fí del batxillerat, de manera que sigui un referent no solament com a nivell de partida per un curs universitari o de cicle formatiu sinó tambè com a referent a possibles proves d’accés.
-Establir propostes de caràcter tant projectual com reflexiu-receptiu necessàries per l’anàlisi de la realitat.
-Incidir en el Procés Projectual i en la creativitat davant de qualsevol proposta dels diferents àmbits amb tècniques com el Pensament Visual i Pensament Lateral.
-Incidir sobre el saber i el saber fer aplicats a les parts no projectuals de la matèria.
-Potenciar el Treballar en equip i la transversalitat de les iniciatives projectuals.
-Enriquir punts de vista reflexiu i crític, tant del coneixement històric com de la tasca projectual.
-Marcar les pautes de correcció de qualsevol exercici projectual en disseny considerant els vessants funcionals, estètic, signic, de materialització i de context. Donant per vàlides totes les vies de realització projectual, dibuix, maqueta o el prototip.
RESUM DE CONTINGUTS

Mòdul 1
Fonaments de Disseny.
Classe per videoconferència i plataforma classroom o moodle on es desenvoluparan els següents continguts:
Consideracions de la matèria en la seva etapa. Aportacions al currículum. La matèria per blocs. Conceptuari. Exemples. Materials de l’alumne. Quadern de l’artista. Introducció llenguatge pensament visual. Moodboard.
Sessió teòrica-pràctica.

Mòdul 2
Visual Thinking 1
Classe per videoconferència i plataforma classroom o moodle on es desenvoluparan els següents continguts:
Pensament visual. Eines i recursos. Procés creatiu. Pensament lateral. Estratègies per treballar en equip.
Sessió teorico-pràctica

Mòdul 3
La geometría del disseny.
Classe per videoconferència i plataforma classroom o moodle on es desenvoluparan els següents continguts:
Estudis sobre la proporció i la composició.
Sessió teorico-pràctica

Mòdul 4
Disseny i comunicació 1.
Classe per videoconferència i plataforma classroom o moodle on es desenvoluparan els següents continguts:
Elements bidimensionals del disseny rel.lacionats amb el disseny gràfic. Tipògrafa. Imatges d’identitat corporativa. Brainstorming. Color 1. Escriptura.
Sessió teorico-pràctica

Mòdul 5
Disseny i comunicació 2 .
Classe per videoconferència i plataforma classroom o moodle on es desenvoluparan els següents continguts:
Senyalèctica. Pictogrames. Estratègies d’ideació i projectació i aspectes bàsics del disseny bidimensional. Treballar segons la iconocitat.
Sessió teorico-pràctica

Mòdul 6
Dibuix de l’objecte 1.
Classe per videoconferència i plataforma classroom o moodle on es desenvoluparan els següents continguts:
De la bidimensionalitat a la tridimensionalitat. Croquització. Sistemes de representació. Normalització. Packaging.
Sessió teorico-pràctica

Mòdul 7
Dibuix de l’objecte 2.
Classe per videoconferència i plataforma classroom o moodle on es desenvoluparan els següents continguts:
Textures. Teixits i estampats. Indumentària: Materials i història del vestit.
Sessió teorico-pràctica

Mòdul 8
Dibuix de l’entorn. Urbansketching.1
Classe per videoconferència i plataforma classroom o moodle on es desenvoluparan els següents continguts:
Perspectives. Color 2. Composició. Espais habitables i espais interiors. El dibuix habitat. Espais efímers.
Sessió teorico-pràctica

Mòdul 9
Dibuix de l’entorn. Urbansketching.2
Classe per videoconferència i plataforma classroom o moodle on es desenvoluparan els següents continguts:
Entorn Urbà. Sortir de l’estudi. Composició dibuix i color.
Sessió teorico-pràctica. Sortida al carrer.

Mòdul 10
Disseny per viure?.
Classe per videoconferència i plataforma classroom o moodle on es desenvoluparan els següents continguts:
Projectes per al món real. Textos de John Berguer i Giles Lypovetsky. Influències estètiques i tendències. Textos relacionats. Debat.
Eines per la presentació de projectes.
Classe per videoconferència i plataforma classroom o moodle on es desenvoluparan els següents continguts:
Projectes d’alumnes realitzats a classe. Moodboard. Sketchbook.
Imatge en moviment: Rotoscòpia. Stop-Motion.