PLA DE FORMACIÓ PERMANENT DE COLBACAT

Fonaments de l'Art I

( Edició a Barcelona - Seu de COLBACAT )

INTRODUCCIÓ

El present curs de formació permanent s’ha creat amb l’objectiu de cobrir les necessitats formatives tant de titulats superiors que vulguin exercir la docència en l’àmbit de l’ensenyament secundari com de professors en actiu. El curs, per tant, abasta la totalitat del temari de l’assignatura «Fonaments de l’art» del primer curs de batxillerat.


OBJECTIUS

1-Situar els diferents corrents estilístics en el temps i l'espai
2-Conéixer els contextos històrics dels diferents períodes.
3-Resumir les característiques dels diversos estils artístics.
4-Descriure les característiques de les diferents obres proposades
5-Comprendre l'evolució dels diferents estils
artístics i els nexes establerts entre ells.
6-Reconèixer els diferents autors per les seves i les seves obres i les seves característiques 7-Conèixer les noves tecnologies al camp artístic
8-Valorar la importància de l'obra d'art en la producció cultural europea
9-Conèixer les tècniques de conservació i restauració de l'obra d'art.
10-Valorar la tasca divulgativa dels Museus.
11-Conèixer els principals museus i la seva tasca específica conservadora, restauradora, divulgativa i educativa.


RESUM DE CONTINGUTS

L’ART,
1-El procés artístic i l’anàlisi de l’obra d’art.
2-L’art com a document històric i com a patrimoni.
3-Els museus i l’art: conservació, estudi i divde les obres d’artulgació.
4-Les diverses tipologies artístiques. Criteris de classificació.
5-L’Urbanisme. Tipologies urbanístiques.
6-L’arquitectura: tipologies, característiques i elements materials i tècnics.
7-L’escultura. Formes, materials i instruments.
8-La pintura. Instruments, suports i tècniques
9-El gravat de creació i el gravat de reproducció
10-L’art en la cultura de masses: La fotografia, el cinema, el cartell i el video.
11-Utilització de diverses pautes d’observació, descripció i anàlisi d’obres d’art.

L’ ART PREHISTÒRIC, I PRIMERES CIVILITZACIONS
1-L’art prehistòric. La cronologia de les diferents etapes i la geografia de l’art prehistòric
2-La pintura parietal, l’escultura, l’art moble i l’arquitectura megalítica.
3-La ceràmica neolítica: principals tipus decoratius.
4-Aproximació a la història, la geografia i la cronologia del Pròxim Orient i d’Egipte.
5-L’arquitectura i l’escultura mesopotàmiques: temples, palaus, tombes, figures exemptes i esteles.
6-L’arquitectura persa: palaus i hipogeus.
7-L’art fenici: característiques i restes arqueològiques a Espanya.
8-L’art egipci: tombes, temples, escultura, pintura i els aixovars funeraris.

ART CLÀSSIC: GRÈCIA (I)
1-Aproximació històrica, geogràfica i cronològica a l’art grec, i fonaments socials i culturals de l’art grec. Els antecedents de l’art grec: les civilitzacions minoica i micènica.
2-L’urbanisme i la concepció de l’espai a les ciutats gregues.
3-Larquitectura grega: l’ordre i la raó. Els ordres arquitectònics:dòric, jònic i corinti.
4-L’arquitectura religiosa: el temple grec. El Partenó, l’Erectèon, L’Atena Àptera, l’Altar de Zeus a Pèrgam. L’arquitectura civil: el teatre. Teatre d’Epidaure.
ART CLÀSSIC: GRÈCIA (II)
1-Aproximació històrica, geogràfica i cronològica a l’art grec, i fonaments socials i culturals de l’art grec. Els antecedents de l’art grec: les civilitzacions minoica i micènica.
2-L’urbanisme i la concepció de l’espai a les ciutats gregues.
3-Larquitectura grega: l’ordre i la raó. Els ordres arquitectònics:dòric, jònic i corinti.
4-L’arquitectura religiosa: el temple grec. El Partenó, l’Erectèon, L’Atena Àptera, l’Altar de Zeus a Pèrgam. L’arquitectura civil: el teatre. Teatre d’Epidaure.
10-Reconeixement de les tècniques arquitectòniques utilitzades per la civilització grega.
11-Comparació de les plantes dels diferents tipus de temples grecs.
12- Anàlisi formal del Partenó, l’Erectèon, l’Atena Niké, el Teatre d’Epidaure i l’Altar de Zeus a Pèrgam, de l’entorn i de la funció emprant fons textuals i iconogràfics.
13-Definició, comprensió i ús correcte del vocabulari específic da cada apartat: mètopa, cariàtide, kórai, èntasi, àbac, etc.

ART CLÀSSIC: ROMA (I)
1-Els períodes de la història de Roma i aproximació a la història de l’imperi romà.
2-La geografia i la cronologia de l’art etrusc i romà
3-L’art etrusc: arquitectura, escultura i pintura
4-El temple de Júpiter Capitolí
5-Anàlisi de les característiques generals de l’art romà.
6-L’urbanisme romà: l’estructura de les ciutats, les obres d’enginyeria, làmbit familiar, els monuments de caràcter administratiu i els monuments commemoratius.
7-L’escultura romana: el retrat i el relleu històric.
8-La pintura i l’erupció del Vesubi.

ART CLÀSSIC: ROMA (II)
9-Els quatre estils pictòrics: incrustació, arquitectònic, ornamental i il.lusionista.
10-El mosaic romà: tècniques i temàtica.
11-L’art paleocristià: les basíliques.
12-Anàlisi de les característiques de la nova iconografia de l’art paleocristià.
13-Anàlisi formal, conceptual i estilístic del Colosseu, la Maison Carrée, l’Aqueducte de les Ferreres, la Casa del poeta tràgic de Pompeia, el Sarcòfag dels esposos Cervetari, l’August de Prima Porta, l’Ara Pacis Augustae i l’escultura eqüestre de Marc Aureli.
14- Utilització del vocabulari específic de l’art etrusc i romà

ART ROMÀNIC
1-El context històric en què es desenvolupa l’ert romànic.
2-La geografia i la cronologia de l’art romànic.
3-Les característiques generals de l’art romànic.
4-L’arquitectura al servei de Déu: les catedrals i les esglésies.
5-Els elements constructius de l’arquitectura romànica.
6-El romànic europeu: diferències estilístiques.
7-Les esglésies i les catedrals romàniques a Espanya.
8-Els conjunts monacals.
9-L’arquitectura civil: hospitals, albergs i castells
10-L’escultura romànica a les portalades i els capitells i les escultures devocionals.
11-L’església de San Vicenç de Cardona
12-La portalada de Santa Maria de Ripoll.
13-Les escultures devocionals en fusta: Majestat Batlló i mare de Déu de Veciana.
14-La pintura romànica: la pintura mural al fresc i la pintura al tremp. Els frescos de
l’absis de Sant Climent de Taüll i el frontal de Santa Maria d’Avià.
15-El Tapís de la Creació.
16-Anàlisi de les circumstàncies històriques pròpies de la Península Ibèrica que van fer florir el romànic.
17-Deducció dels aspectes econòmics socials i culturals de l’Edat Mitjana a partir de la informació que proporcionen les obres d’art.
18-Anàlisi de la planta i dels elements constructius de les esglésies romàniques.
19-Aplicació i ús del vocabulari específic de l’art romànic: tribuna, absis, girola, transsepte, deambulatori, etc.

ART GÒTIC
1-La geografia i la cronologia de l’art gòtic
2-L’art gòtic: introducció a l’arquitectura, l’escultura i la pintura.
3-L’arquitectura gòtica: les catedrals
4-Els estils gòtics arquitectònics: cistercenc, septentrional, radiant, flamíger i meridional,
5-Anàlisi del Monestir de Poblet, La Seu Vella de Lleida i Santa Maria del Mar.
6-L’arquitectura civil gòtica: Anàlisi de la Llotja de València.
7-L’escultura gòtica: trets generals i diferències estilístiques. Mare de Déu de Sallent.
8-La pintura gòtica. Tècniques i estils: francogòtic, italogòtic, cortesà i flamenc.
9-L’estil italogòtic: Anàlisi dels frescos de la Capella degli Scrovegni o dell’Arena i el retaule de l’Esperit Sant.
10-El gòtic flamenc: Anàlisi d’El matrimoni Arnolfini, El jardí de les delícies i la Mare de Déu dels Consellers.
andalus.

ART BIZANTÍ, ART ISLÀMIC I MUDEJAR
1-El marc històric i cronològic de l’imperi bizantí
2-L’art bizantí: característiques generals
3-L’arquitectura bizantina i els seus elements constructius: atri, nàrtex, tribuna, petxines.
4-La basílica: Santa Sofia de Constantinobla
5-L’escultura bizantina: L’orfebreria i el delcat treball del vori.
6-El mosaic bizantí: tècniques i temes
7-La pintura bizantina: la il.luminació miniada de llibres i les icones
8-Els mosaics de l’absis de la catedral de Monreale
9-Aproximació a la història de l’Al-Andalus
10-La geografia i la cronologia de l’art islàmic.
11-Les característiques de l’arquitectura islàmica i els seus elements decoratius.
12-L’arquitectura religiosa: la mesquita de Còrdova.
13-L’arquitectura civil: alcassabes, fortaleses, castells, palaus i banys públics.
14-L’art mudèjar: context històric, geogràfic, cronològic i característiques.
15-Els diferents focus mudèjars: castellanoleonès, toledà, aragonès, i
16-Distinció de les tres etapes artístiques de l’art hispanomusulmà: època omeia i califal, època almohade i època nassarita.
17-La cronologia i la geografia de l’art preromànic.
18-L’arquitectura, l’escultura i l’orfebreria de l’art visigòtic i de l’art asturià.
19-L’arquitectura i les miniatures de l’art mossàrab
20-Descripció de l’edifici asturià Santa Maria del Naranco

LES MANIFESTACIONS ARTÍSTIQUES ILA CULTURA VISUAL A LES CIVILITZACIONS DELMON
1-Àsia: l’Índia i Extrem Orient (la Xina i el Japó)
2-Amèrica: l’art precolombí
3-L’Àfrica subsahariana
4-Oceania

EL RENAIXEMENT
-Aproximació històrica al Renaixement i geografia i cronologia de l’art renaixentista.
-Les etapes de l’art renaixentista: Quattrocento, Cinquecento i Manierisme.
-L’Humanisme: la valoració de l’art clàssic i l’antropocentrisme.
-L’urbanisme i l’arquitectura renaixentista.
-Les esglésies renaixentistes. L’església de San Lorenzo i San Pietro in Montorio.
-Les vil.les renaixentistes, La Villa Capra, d’Andrea Palladio.
-L’escultura del Quattrocento: el David, de Donatello.
-L’escultura del Cinquecento: El rapte de les sabines,de Gianbologna.
-La pintura renaixentista: tècnica, temàtica, escoles i artistes.
-La pintura del Quattrocento: El naixement de Venus, de Sandro Botticelli i La Mare de Déu de les Roques, de Leonardo
-La pintura del Cinquecento: L’escola d’Atenes, de Rafael i Els frescos de la capella Sixtina, de Miquel Àngel.
-La pintura del manierisme: Dànae, de Tiziano Vecellio.
-L’escola de Venècia: Ticià, Il Tintoretto i Il Veronese.
-La pintura renaixentista a Espanya. L’enterrament del Senyor d’Orgaz, d’El Greco.

EL BARROC. SENTIT DINÀMIC DE LES FORMES I DE LA LLUM EN LES ARTS PLÀSTIQUES.EL BARROC EN ESPANYA.
-Aproximació a la història del segle XVII i XVIII
-La geografia i la cronologia del Barroc.
-El Barroc: característiques generals.
-L’urbanisme en el barroc: la ciutat del rei i la importància dels jardins.
-L’arquitectura religiosa. San Carlo Alle Quattro Fontane i Plaça de Sant Pere del vaticà, de Bernini.
-L’arquitectura civil. El Palau de Versalles.
-L’escultura Barroca i el moviment: Apol.lo i Daphne, de Bernini.
-L’escultura barroca a Espanya: L’oració a l’hort de Getsemaní, de Salzillo.
-Els corrents pictòrics del s. XVII: Classicisme, Naturalisme, Realisme, Academicisme i Barroc.
-La pintura barroca italiana; Judith i Holofernes, de Gentileschi.
-La pintura barroca flamenca: Les tres gràcies, de Rubens. La lliçó d’anatomia del professor Tulp., de Rembrandt. -La pintura barroca holandesa: Al.legoria de la pintura, de Vermeer.
-El segle d’or de la pintura espanyola: Las Meninas, de Velázquez.

EL NEOCLASSICISME
1- La geografia i la cronologia de l’art romàntic.
2- L’art neoclàssic: característiques generals.
3- L’arquitectura neoclàssica: retorn als models de l’antiguitat.
4- L’escultura neoclàssica: Eros i Psique, d’Antonio Canova.
5- La pintura neoclàssica: El jurament dels Horacis, de David.© antonioaguirre
INDEX DE CURSOS
MATRICULAR-SE
CONTACTE
INFORMACIÓ DEL CURS