La formació permanent com a garantia de professionalitat en el servei. Un deure del col·legi que COLBACAT realitza des de fa més de 5 dècades.

Formació permanent dels/les professionals
El Col·legi realitza una programació de cursos de formació permanent per als períodes de tardor, d'hivern i d'estiu. En període d'oposicions també programa cursos per a la seva preparació. Tots els cursos que s'organitzen des del Col·legi tenen el reconeixement del
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya , en virtut de l’acord amb aquesta institució de referència i també dels atributs legals dels col·legis professionals. Aquests cursos doncs, són vàlids a afectes de currículum, mèrits per a oposicions i concursos de trasllats dins de l'administració educativa. El Col·legi es reserva el dret d’anul·lar els cursos que no arribin a un nombre mínim d’alumnes d’inscrits, en aquest cas es retornarà l’import de la matrícula. No es terornarà l’import de la matricula un cop començat el curs. També es reserva el dret de modificació de les dates de començament així com de variar el lloc on s’imparteixen, sempre amb una causa justificada, de força major i/o de millora. El Col·legi resta obert a propostes de projectes de formació dissenyats pels Col·legiats i per les Col·legiades, i també a l'organització de cursos fora de la província de Barcelona en cas d'una demanda suficient, en cas de comptar amb col·legiats/ades que coordinin la formació a les altres comarques. Us animem doncs a fer propostes que ajudin a portar la formació permanent a tot el territori.

Correu electrònic
Facebook

Parla amb nosaltres

Tel: 933179684 (tardes)
Tuiter
CONSULTEU L'OFERTA ACTUAL DE CURSOS AQUÍ


ACCÈS AL MOODLE COLBACAT
( per alumnes inscrits als cursos de formació online )