PLA DE FORMACIÓ PERMANENT DE COLBACAT
El sistema dièdric. Nivell 2

( Edició a Barcelona - Seu de COLBACAT )


INTRODUCCIÓ

El Col·legi de BBAA elabora la programació didàctica d’aquest curs segons el currículum del Batxillerat.

La programació didàctica tindrà entre altres finalitats la facilitació de la tasca dels futurs docents, així com assegurar la coherència entre intencions educatives i la seva posada en pràctica i servir com a instrument de planificació, desenvolupament i avaluació del procés d’ensenyança i aprenentatge. Proporcionarà també els elements d’anàlisi per a l’avaluació del projecte educatiu, de les concrecions del currículum i de la mateixa pràctica docent.

El dibuix tècnic és un mitjà d'expressió i comunicació indispensable en el desenvolupament de processos d'investigació científica, de projectes tecnològics i d'actuació científica.

El Currículum de la matèria d’ESO, i de Dibuix Tècnic I i Dibuix Tècnic II dels batxillerats, contempla el Sistema de Representació Dièdrica a diferents nivells, que van assolint diferents nivells de complexitat a cada curs superior, cada vegada més abstractes. Des de la representació al plantejament i la solució de problemes de geometria descriptiva, cada vegada més complexes.

Aquests curs ofereix un segon nivell de domini d’un conjunt de tres cursos que completen la competència i aprofundiment sobradament necessari per a la docència del batxillerat.

La programació dels cursos d’aquest sistema de representació està dividida en tres parts, que corresponen als cursos Dièdric I, Dièdric II i Dièdric III. Es pretén doncs que l’alumne segueixi un pla d’estudi i treball, que li permeti anar assolint nivells de coneixement, comprensió, i de resolució de problemes, cada vegada més complexes, fins arribar a un domini suficient de la matèria, i necessari per a que aquesta, pugui ser aplicada i impartida tant a l’ESO com als nivells de Batxillerats i/o altres estudis de nivells similars i fins i tot, superiors.OBJECTIUS1.- Explicar Dibuix a un nivell suficientment alt com per a ajustar‐se a les exigències del programa de batxillerat. Posar l’accent també en l’organització
dels continguts més propera a com ho fa el temari escolar.

2.-Consolidar els temes clau de sistema dièdric. Plantejar i solucionar problemes de nivell.

3.-Conèixer i comprendre els fonaments del sistema dièdric per aplicar-los a la lectura i interpretació de dissenys, plànols i productes artístics, i per elaborar solucions raonades davant de problemes geomètrics en el camp de la tècnica i de l'art, tant en el plànol com en
l'espai.

4.- Relacionar l’espai amb el pla, comprenent la necessitat d’interpretar el volum amb el pla, per mitjà del sistema dièdric. Emprar amb profunditat els recursos de la geometria descriptiva, fent especial incidència en el sistema dièdric, a fi de plantejar i resoldre problemes i concretar gràficament figures i conjunts bi i tridimensionals.

5.- Tenir capacitat per concretar formes bi i tridimensionals en el pla amb claredat, correcció, rigor i competència
comunicativa.

6.- Desenvolupar capacitats d'anàlisi i raonament per trobar solucionscoherents, alternatives, ampliant els coneixements propis, i aplicantestratègies i procediments metodològics seqüenciats amb processosdeductius i inductius.
RESUM DE CONTINGUTS


Piràmide i prisma. Definició, geometria i rectes notables.
Seccions planes. Visibilitat
Desenvolupament. Transformada de la secció i geodèsica.
Intersecció amb recta. Lectura sintètica de contra projecció.

Poliedres regulars: Tetraedre i octaedre. Geometria. Propietats. Rectes notables. Seccions principals.

Poliedres regulars: Cub:
Geometria. Propietats. Rectes notables. Seccions principals.
Interrelació del dièdric i l’axonometria ortogonal. Construcció d’un cub a partir de la direcció de tres arestes concurrents.
Construcció d’un cub a partir d’una diagonal principal vertical.
Interrelació i generació de formes.


Figures còniques: Con: Geometria. Propietats.
Seccions planes. Corbes Còniques. Punts notables. Desenvolupament.
Figures còniques: Cilindre: Geometria. Propietats.
Seccions planes. Corbes còniques. Punts notables. Desenvolupament

La esfera com a superfície de revolució:
-Dibuix de geodèsiques.
-Intersecció amb recta i seccions planes
-Generació de formes: Cúpules.

© antonioaguirre
INDEX DE CURSOS
MATRICULAR-SE
CONTACTE
INFORMACIÓ DEL CURS