PLA DE FORMACIÓ PERMANENT DE COLBACAT
DIBUIX TÈCNIC II: Axonometria

( Curs telemàtic )


INTRODUCCIÓ

El present curs de formació permanent s’ha creat amb l’objectiu de cobrir les necessitats formatives tant de titulats superiors que vulguin exercir la docència en l’àmbit de l’ensenyament secundari com de professorat en actiu. El curs, per tant, abasta la totalitat dels principis teòrics i dels casos pràctics de les construccions referents a la perspectiva axonomètrica.


OBJECTIUS:
1-Conèixer i aplicar correctament les diverses perspectives del sistema axonomètric.

2-Emprar els convencionalismes de l’axonometria per al dibuix de formes i espais.

3-Utilitzar amb destresa els estris , els materials i les tècniques pròpies del dibuix tècnic, fent servir el programari de dibuix i de disseny assistit per
ordinador com mitjà bàsic per desenvolupar les activitats pròpies de la matèria.

4-Adquirir l’hàbit d’analitzar i de representar mentalment les formes i els espais

5-Dibuixar formes i espais a partir de conceptualitzacions pròpies de la geometria projectiva i descriptiva

6-Resoldre problemes de construcció gràfica amb fluïdesa emprant les pautes

de normalització establertes, amb correcció i criteri.

7-Expressar-se amb fluïdesa i propietat amb la terminologia pròpia del dibuix tècnic

8-Valorar el llenguatge del dibuix tècnic com a mitjà de comunicació, d’investigació i de coneixement universal, que permet desenvolupar activitats de tipus tecnocientífic i de tipus expressiu, creatiu i estètic


9-Apreciar la universalitat del dibuix tècnic en la transmissió i en la comprensió de les informacions.RESUM DE CONTINGUTS

1-FONAMENTS DEL SISTEMA

2-CONSTRUCCIÓ DE FIGURES.

3-ABATIMENTS

4-LA CIRCUMFERÈNCIA EN AXONOMETRIA

5-INTERSECCIÓ ENTRE PIRÀMIDE I PRISMA

6-INTERSECCIÓ ENTRE PRISMES

7-INTERSECCIONS QUÀDRIQUES

8-OMBRES PRÒPIES I PROJECTADES EN EL SISTEMA DE REPRESENTACIÓ AXONOMÈTRICASESSIONS

Sessió 1
FONAMENTS DEL SISTEMA

-Introducció històrica

-Principis de l’axonometria

-Eixos axonomètrics

-Relacions geomètriques

-Reduccions i mesures. Teorema de Schlömilch-Waisbach

CLASSIFICACIÓ

-AXONOMETRIA ORTOGONAL

Isomètric

Dimètric

Trimètric

DIN-5

-AXONOMETRIA OBLÍQUA

Cavallera

Militar

-EL CUB DE NECKER

-ELECCIÓ DE LA TERNA D’EIXOS

-Escales gràfiquesCONSTRUCCIONS

CONSTRUCCIÓ DE FIGURES.

-Croquització.

Realització a ma alçada de sòlids polièdrics en les diverses ternes a partir de les dades proporcionades pel sistema dièdric ( planta, alçat i pla de perfil).

Els sistemes dièdris de referència hauran de contenir la necessària diversitat

estructural per tal que l’alumne pugui decodificar a partir de les projeccions

les diverses tipologies de plans (horitzontals, verticals, inclinats) i les formes corbes més usuals en el programa de batxillerat.Sessió 2
CONSTRUCCIÓ DE FIGURES complexes

1-Situació de les mesures en les tres direccions de l’espai.

2-Aplicació de reduccions.

3-Aplicació de l’escala.

4-Projecció en planta i alçat dels eixos X i Y i situació de les alturs de l’alçat. i del perfil mitjançant rectes paral.leles a l’eix Z.

5-Aplicació d’aquests principis a la construcció axonomètrica de figures simples polièdriques en les perspectves isomètrica i cavallera.

6-Consideració de casuïstiques que les mesures de les seves projeccions segeueixen direccions diferents dels eixos mètrics.

7-Descomposició de la figura en verticals i horitzontals sobre el pla XY i, per tant orientades sobre la terna proposada.Sessió 3
ABATIMENTS

1-Direcció d’afinitat

2-Abatiment d’un punt

3-Abatiment d’un segment

4-Abatiment d’un polígon

5-Aplicació de l’operativitat de l’abatiment sobre les construccions de curs


LA CIRCUMFERÈNCIA EN AXONOMETRIA

1-Representació de la circumferència en qualsevol dels sistemes axonomètrics per una el.lipsi en un paral.lelogram paral.lel als eixos i de costats iguals al diàmetre de la circumferència .

2-Representació de la circumferència en axonometria cavallera i militar

amb compàs.

3-Representació de la circumferència en el sistema isomètric amb compàs.

4-Construcció de sòlids amb corbes.

Realització de l’axonometria de sòlis formats per cossos de revolució o per fragment d’aquestsSessió 4
5-Construcció d’una axonometria en perspectiva isomètrica la seva dificultat consisteix en aixecar les diferents el.lipsis a diverses cotes d’altura per definir volums cilíndrics tant exteriors com interiors.

6-Construcció axonomètrica en perspectiva militar la seva dificultat està en la situació d’una circumferència central disposada sobre un pla vertical i la qual pertany parcialment a l’objecteSessió 5
INTERSECCIÓ ENTRE PIRÀMIDE I PRISMA

-Construcció d’axonometria a partir de la projecció d’una piràmide recta quadrangular amb prisma hexagonal

-Resolució de la intersecció mitjançant el traçat de màxims pendents

Perspectiva DIN-5

APLICACIÓ PRÀCTICA ALS PROBLEMES D’INTERSECCIÓ DE PRISMES I PIRÀMIDES

-Construcció axonomètrica a partir d’una projecció dièdrica d’un edifici amb teulades de doble vessant i amb una agulla octagonal en un dels extrems.

-L’axonometria es farà en perspectiva militar, de manera que es pugui observar la intersecció de l’agulla amb els vessants amb una vista més aèria i més observable en les seves particularitats

-Resolució de la intersecció mitjançant el traçat de màxims pendents i de plans perpendiculars al pla horitzontal

-Construcció en perspectiva cavallera.Sessió 6
INTERSECCIÓ ENTRE PRISMES

-Intersecció entre prisma recte i prisma oblic de bases triangular i quadrangular

Resolució de la intersecció mitjançant el traçat de plans perpendiculars al pla horitzontalSessió 7
Intersecció entre prisma oblic i prisma oblic de bases triangular i quadrangular

Resolució de la intersecció mitjançant el traçat de plans perpendiculars al pla horitzontal

-Construcció en perspectiva cavalleraSessió 8
INTERSECCIONS QUÀDRIQUES (I)

Intersecció de dues superfícies quàdriques. Corba de quart grau, quàrtica.

-Intersecció del pla amb les dues corbes quàdriques

-Intersecció de dos cilindres (vertical i oblic)

-Resolució de -dues construccions

-Construccions en perspectiva DIN-5Sessió 9
INTERSECCIONS QUÀDRIQUES (II)

-Intersecció de dos cons (tos dos oblics) mitjançant plans convergents que

passen pels vèrtexs i el centre d’homotècia, i que tallen les seves bases

-Resolució de dues construccions

-Construccions en perspectiva DIN-5Sessió 10
OMBRES PRÒPIES I PROJECTADES EN EL SISTEMA DE REPRESENTACIÓ AXONOMÈTRICA

-Conceptes generals

-Ombra d’un punt

-Ombra d’una recta

-Ombra pròpia i projectada d’un tronc de piràmide

-Ombra pròpia i projectada d’un tetraedre

-Ombres en perspectiva cavallera

-Ombra d’un punt

-Ombra d’una recta

-Ombra pròpia i projectada d’un tetraedre

-Ombra pròpia i projectada d’un prisma de base hexagonal

-Ombra pròpia i projectada d’un prisma de base hexagonal recolzat sobre una cara lateral.© antonioaguirre
INDEX DE CURSOS
MATRICULAR-SE
CONTACTE
INFORMACIÓ DEL CURS