PLA DE FORMACIÓ PERMANENT DE COLBACAT
DIBUIX TÈCNIC III. LA PERSPECTIVA CÒNICAINTRODUCCIÓ

El present curs de formació permanent s’ha creat amb l’objectiu de cobrir les necessitats formatives tant de titulats superiors que vulguin exercir la docència en l’àmbit de l’ensenyament secundari com de professorat en actiu. El curs, per tant, abasta la totalitat dels principis teòrics i dels casos pràctics de les construccions referents a la perspectiva cònica.

OBJECTIUS:

1-Conèixer i aplicar correctament les diverses tipologies perspectives del sistema cònic.

2-Emprar els convencionalismes de la perspectiva cònica per al dibuix de formes i espais.

3-Utilitzar amb destresa els estris , els materials i les tècniques pròpies del dibuix tècnic, fent servir el programari de dibuix i de disseny assistit per
ordinador com mitjà bàsic per desenvolupar les activitats pròpies de la matèria.

4-Adquirir l’hàbit d’analitzar i de representar mentalment les formes i els espais

5-Dibuixar formes i espais a partir de conceptualitzacions pròpies de la

geometria projectiva i descriptiva

6-Resoldre problemes de construcció gràfica amb fluïdesa emprant les pautes

de normalització establertes, amb correcció i criteri.

7-Expressar-se amb fluïdesa i propietat amb la terminologia pròpia del dibuix tècnic

8-Valorar el llenguatge del dibuix tècnic com a mitjà de comunicació, d’investigació i de coneixement universal, que permet desenvolupar activitats de tipus tecnocientífic i de tipus expressiu, creatiu i estètic


9-Apreciar la universalitat del dibuix tècnic en la transmissió i en la comprensió de les informacions.
RESUM DE CONTINGUTS1-FONAMENTS DEL SISTEMA-

2-ELEMENTS DE LES PROJECCIONS CÒNIQUES

-Pla del quadre (PQ)
-Punt de vista (PV)
-Pla geometral (PG)
-Línia de terra (L.T)
-Pla de l’horitzó (PH)
-Línia de l’horitzó (L.H)
-Punt principal (P)
-Pla principal (PP)
-Pla d’esvaiment (PD)
-Con òptic
-Punt de fuga

3- TIPOLOGIES DEL SISTEMA CÒNIC DE REPRESENTACIÓ.
-Perspectiva cònica central.
-Perspectiva cònica obliqua de dos punts de fuga
-Perspectiva cònica obliqua de tres punts de fuga
-Perspecitva cònica a vista d’ocell
-Perspectiva cònica a vista de granota

4- REPRESENTACIÓ DE SUPERFÍCIES .
-Representació de polígons en perspectiva cònica central
-Representació de polígons en perspectiva cònica obliqua de dos punts de fuga.
-Representació de la circumferència en perspectiva cònica central.
-Representació d la circumferència en perspectiva cònica obliqua de dos punts de fuga.


5- REPRESENTACIÓ DE COSSOS POLIÈDRICS
-Representació del cub en perspectiva cònica central
-Representació de la piràmide en perspectiva cònica obliqua de dos punts de fuga
-Representació d’un objecte prismàtic en perspectiva cònica obliqua de tres punts de fuga
-Representació de dos cossos prismàtics i la seva intersecció en un sistema cònic oblic de dos punts de fuga.
-Representació d’una sèrie d’arquacions de mig punt aixecada sobre un pòdium i coronades per una cornisa, en una perspectiva cònica obliqua de dos punts de fuga.


6- REPRESENTACIÓ DE COSSOS DE REVOLUCIÓ
-Representació d’un cilindre situat tangent al PQ, i un con recte situat amb la base sobre un pla paral.lel al PP.
-Representació d’un con situat sobre el PG i el cilindre amb les bases perpendiculars a aquest pla.
-Representació de dos cossos , un cos polièdric (prisma) i un altre de revolució (cilindre), i la seva intersecció en un sistema cònic oblic de dos punts de fuga.


7- PERSPECTIVES D’ESCALES (I)
-Representació d’una escala paral.lela al pla del quadre.
Graons, petjada i contra petjada.
-Representació d’una escala perpendicular al pla del quadre
Graons, petjada i contra petjada.
Dades dels punts de fuga i punt de vista

8- ALTRES MÈTODES DE CONSTRUCCIÓ DE LA PERSPECTIVA CÒNICA
-Mètode de les coordenades
Construcció d’un objecte arquitectònic amb el mètode de les coordenades.
-Mètode de les prolongacions
Construcció d’un objecte arquitectònic amb el mètode de les prolongacions.

9- OMBRA PRÒPIA I OMBRA PROJECTADA (I)
-Ombra pròpia i ombra projectada d ‘ un prisma en una perspectiva cònica obliqua de dos punts de fuga.
-Ombra pròpia i ombra projectada de dos sòlids prismàtics units en una perspectiva cònica obliqua de dos punts de fuga.
-Ombra pròpia i ombra projectada d’un prisma sobre una piràmide en una perspectiva cònica obliqua de dos punts de fuga.
-Ombra pròpia i ombra projectada d’una circumferència sobre la paret en una perspectiva cònica obliqua de dos punts de vista
-Ombra pròpia i ombra projectada d’un prisma sobre un cilindre en una perspectiva cònica obliqua de dos punts de vista
-Ombra pròpia i ombra projectada d’un cilindre sobre un prisma en una perspectiva cònica obliqua de dos punts de vista.

9- OMBRA PRÒPIA I OMBRA PROJECTADA (II)

-Ombra pròpia i ombra projectada d’una circumferència sobre la paret en una perspectiva cònica obliqua de dos punts de vista
-Ombra pròpia i ombra projectada d’un prisma sobre un cilindre en una perspectiva cònica obliqua de dos punts de vista
-Ombra pròpia i ombra projectada d’un cilindre sobre un prisma en una perspectiva cònica obliqua de dos punts de vista

© antonioaguirre
INDEX DE CURSOS
MATRICULAR-SE
CONTACTE
INFORMACIÓ DEL CURS