PLA DE FORMACIÓ PERMANENT DE COLBACAT
Història i Fonaments de l'Art 2


INTRODUCCIÓ

El present curs de formació permanent s’ha creat amb l’objectiu de cobrir les necessitats formatives tant de titulats superiors que vulguin exercir la docència en l’àmbit de l’ensenyament secundari com de professors en actiu. El curs abasta la part del temari corresponent a les àrees d’arts plàstiques i arquitectura de l’assignatura «Fonaments de l’art 2» del segon curs de batxillerat.

Objectius del curs:
1. Comprendre i valorar críticament els diferents conceptes d’art i de cultura visual en el món contemporani, així com la seva evolució històrica, per tal d’establir les bases de la mateixa definició del fet artístic.
2. Desenvolupar la sensibilitat artística, el criteri estètic i el sentit crític com a fonts de formació i enriquiment cultural per expressar sentiments propis davant les creacions artístiques, respectant la diversitat de percepcions davant l'obra d'art i superant estereotips i prejudicis.
3. Reconèixer els principals moviments artístics i culturals relacionant-los amb la seva època, espai i context social per identificar els seus trets distintius, determinar les seves aportacions i valorar-ne la repercussió.
4. Entendre les obres d’art i les altres formes de cultura artística com un fet social per analitzar la seva funció ideològica i el seu significat identitari com a representació d’una època i d’una cultura, tot valorant especialment el paper social de l’artista o autor.
5. Identificar els principals tipus de manifestacions de la cultura artística propis de cada època o moviment (de les arts tradicionals a les creacions amb mitjans digitals) per reconèixer i diferenciar les característiques i el vocabulari propis de cada tipologia creativa (llenguatge, tècnica...) i aplicar-ho a la interpretació de les obres i al propi treball creatiu.
6. Reconèixer i analitzar els principals autors i manifestacions artístiques i culturals, fent referència específica a l’àmbit de Catalunya i Espanya per interpretar-los i contextualitzar-los en el seu entorn històric i sociocultural.
7. Conèixer i usar diferents mètodes, fonts i tecnologies de la informació i la comunicació per analitzar, entendre i valorar críticament les creacions artístiques. Ser capaç d’aplicar aquest aprenentatge per argumentar el propi treball creatiu.
8. Comprendre i valorar la transversalitat i interacció de les manifestacions artístiques i culturals a través del temps per relacionar els aspectes comuns entre l’art de diferents èpoques.
9. Comprendre i valorar la transversalitat i interacció de les manifestacions artístiques i culturals a través de l’espai i el territori per trobar les connexions entre les diferents formes d’expressió cultural per tal d’apreciar el valor del diàleg intercultural i creatiu.
10. Conèixer i valorar les manifestacions i activitats culturals de l’entorn més proper, emprant, sempre que sigui possible, l’observació i audició directa de les obres i produccions artístiques, així com l’ús dels equipaments culturals i la participació activa en iniciatives culturals per aconseguir la implicació de l’alumnat en la conservació i difusió del patrimoni cultural i en el desenvolupament del teixit cultural del seu entorn.

CONTINGUTS COMUNS I TRANSVERSALS
· El concepte d’art i d’estètica en els diferents moviments culturals. Crisis i revolucions artístiques.
· Els significats i funcions socials de l’art i dels altres objectes culturals en els diferents contexts històrics.
· El paper de l’artista i dels altres subjectes que intervenen en l’encàrrec, producció, difusió i recepció de l’objecte cultural en cada context històric.
· La identificació de l’estil o el moviment cultural: trets definitoris formals i conceptuals. Aportacions.
· Els tipus de manifestacions artístiques i culturals pròpies de cada període històric o moviment: característiques. Els nous mitjans d’expressió (fotografia, cinema, còmic, televisió, vídeo, produccions digitals...): principals innovacions tecnològiques, de llenguatge...
· La música, la dansa i altres arts escèniques pròpies de cada període o moviment cultural: característiques estilístiques i gèneres.
· Les connexions entre les manifestacions artístiques i culturals de diferents continents, estils, èpoques i moviments culturals: influències, continuïtats, evolucions i ruptures.
· Les connexions entre les manifestacions de cada moviment cultural: arts visuals, arquitectura, disseny, arts escèniques, música, cinema, literatura...
· L’anàlisi, interpretació i valoració dels autors i les manifestacions de la cultura artística més rellevants de cada època i moviment, fent referència específica a l’àmbit cultural català i espanyol.


VISITA AL MNAC: una de les sessions es farà al Museu.
1-Les obres de curs exposades al MNAC seran analitzades in situ.
2-L’activitat també inclourà la visita als tallers i laboratoris de restauració, per tal de conéixer directament la tasca d’estudi, conservació i divulgació de l’art a la màxima institució museística de Catalunya.RESUM DE CONTINGUTS


UNITAT 1. ELS NOUS LLENGUATGES ARTÍSTICS

1.1 L'art en la cultura de masses
1.2 La fotografia
•Els instruments
•Les tipologies
•El llenguatge visual de la fotografia
1.3 El cinema
•Elements materials
•La imatge cinematogràfica
•L'enquadrament i els diversos plans
•Els angles de visió
•Els moviments de la càmara
•El so i la il·luminació
•Els efectes especials
•El muntatge
•L'equip de filmació o rodatge
•La indústria del cinema
•Els gèneres cinematogràfics
•Cinema i televisió
1.4 El cartell
•Els elements
•El llenguatge visual del cartell
•Del cartell publicitari al propagandístic
1.5 El còmic
•Un llenguatge narratiu nou: les vinyetes
•Fases per realitzar un còmic
•Els gèneres del còmic
•La indústria del còmic


UNITAT 2. EL ROMANTICISME

2.1 Referents històrics
2.2 Localització i evolució artística
2.3 Característiques generals
2.4 La pintura romàntica
•Goya: entre la Il·lustració i el Romanticisme
•La contraposició romàntica i classicista a França
•El Romanticisme alemany
•La diversitat anglesa
2.5 Arts decoratives
•Anglaterra: del regency style a l'estètica victoriana
•L'estil segon imperi: l'eclecticisme o l'estil d'estils
2.6 La moda
Fitxes
F.1 El 3 de maig a Madrid
F.2 La família de Carles IV
F.3 La mort de Sardanàpal
F.4 La llibertat guiant el poble


UNITAT3 .DEL REALISME AL POSTIMPRESSIONISME (II)

3.1 Referents històrics
3.2 Localització i evolució artística
3.3 El Realisme
3.4 L’Impressionisme
3.5.El Postimpressionisme
3.6 El Simbolisme
3.7. La pervivència de l’academicisme.
3.8 Els inicis de la fotografia •El retrat i els estudis fotogràfics
3.9 Els orígens del cinema
3.10 El cartell publicitari com a una nova forma d'art
•Primers artistes
•Toulouse-Lautrec
Fitxes
F.16 Boulevard du Temple
F.17 Sortida dels obrers de la fàbrica


UNITAT 4. EL MODERNISME: DE L'ART NOUVEAU FRANCÈS AL MODERNISME CATALÀ

4.1 Referents històrics
4.2 Localització i evolució artística
4.3 El Modernisme
4.5 El moble
•L'Art Nouveau
•Modernisme a Catalunya
•Àustria i el Sezessionstil
4.6 La moda
•La moda i el japonisme
4.7 La joieria
•La joieria a Catalunya
4.8 El cartell
•Cartellisme a Catalunya
Fitxes
F.18 Palau de la Música Catalana
F.19 Casa Milà o la Pedrera
F.20 Banqueta de fumar


Unitat 5. Les Primeres Avantguardes (I)
5.1 Referents històrics
5.2 Localització i evolució artística
5.3 Característiques generals
5.4 L'arquitectura
•Funcionalisme
•Organicisme
•Arquitectura d'avantguarda
5.5 Les Primeres Avantguardes artístiques (1905-1945)
•Fauvisme
•Expressionisme
•Cubisme
•Futurisme
•Dadaisme
•Art abstracte
•Surrealisme
•L'escola de París


Unitat 6. Les Primeres Avantguardes (I)
6.1 El Noucentisme català
6.2 L'Art Déco: El retrobament de la puresa de línies
6.3 Mestres espanyols d'avantguarda
•Picasso: un geni d'avantguarda
•El Surrealisme oníric de Dalí
•El món microscopi de Miró
6.4 Avantguardisme a Hispanoamèrica i als Estats Units
6.5 La irrupció del racionalisme i el cas del mobiliari De Stijl
6.6 La Bauhaus i el naixement del disseny modern
•Taller de fusteria: mobles infantils
•Taller metal·lúrgic: accessoris de la llar
5.12 Cultures del món i art Contemporani


UNITAT 7. ART DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX (I)

Fitxes
F.21 Pavelló alemany
F.22 Casa Kaufmann
F.23 Formes úniques de continuïtat en l'espai
F.24 El profeta
F.25 Nit de lluna
F.26 Dona i ocell a la llum de la lluna
F.27 La ratlla verda
F.28 L'habitació vermella
F.29 Paisatge a l'Estaque
F.30 Composició IV
F.31 Interior holandès I
F.32 La persistència de la memòria
F.33 Guernica
F.34 Cadira vermella i blava
F.35 Cadira Barcelona


UNITAT 8. ART DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX (II)

7.1 Referents històrics
7.2 Localització i evolució artística
7.3 Característiques generals
7.4 Del Funcionalisme a l'arquitectura d'autor
•L'herència funcionalista
•L'arquitectura postmoderna
•High-Tech i arquitectura d'autor


UNITAT 9. ART DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX (III)

7.5 Segones Avantguardes artístiques
•Informalisme
•Expressionisme abstracte
•Pop art
•Nou realisme francès
•Abstracció postpictòrica I Minimalisme
•Art acció i art conceptual
•Art cinètic o Op art
•Arte povera
•Hiperrealisme i Fotorealisme
•Individualitats artístiques
•Tendències postmodernes
•Altres tendències a partir del 1980

UNITAT 9. ART DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX (IV)

7.6 Escultura
7.7 El disseny industrial
Fitxes
F.40 Museu Guggenheim de Bilbao
F.41 Elogi de l'aigua
F.42 Maman
F.43 U
F.44 Sopa Campbell's
F.45 El marxisme curarà els malalts
F.46 Creu i R
F.47 Una i tres cadires
9.3 La moda
•De la postguerra a l'actualitat
•Les topmodels: la moda com a fenomen de masses
•Les desfilades de moda: un nou espectacle

9.4 La fotografia
•El cas espanyol
•El context internacional
Fitxes
F.48 Portada de Sgt. Pepper's
F.49 Picasso a La Californie
9.5 El cinema
•El cinema nord-americà
•Els cinemes europeus
•Altres cinemes: Japó i Brasil
•El cinema d'animació

9.6 Naixement i auge de la televisió

9.7 El còmic
•Hergé i Tintín
•Revistes de parla francesa
•El panorama espanyol
•Les aventures de Corto Maltès
•El manga
•La novel·la gràfica
•Les revistes satíriques
© antonioaguirre
INDEX DE CURSOS
MATRICULAR-SE
CONTACTE
INFORMACIÓ DEL CURS