PLA DE FORMACIÓ PERMANENT DE COLBACAT

La programació didàctica.INTRODUCCIÓ

Aquest curs consisteix en el desenvolupament, raonament, estructuració i execució de la programació didàctica anual de l’àmbit artístic i concretament de la matèria de Visual i Plàstica, incloent la concreció de les unitats didàctiques que formen part de la programació proposada.Objectius:

-Conèixer el marc normatiu de l’ESO

-Planificar, dissenyar i desenvolupar d’una programació didàctica de l’Educació Visual i Plàstica, tenint en compte el context i la diversitat.

- Avaluació de la programació didàctica anual.

- Realització de les Unitats Didàctiques que formen una programació anual.

- Planificar, dissenyar i desenvolupar una unitat de programació (projectes, treball globalitzat, competències, processos, connexions, aspectes dʼavaluació...) atenent la diversitat de lʼaula i tenint en compte lʼespecificitat de lʼàrea curricular i de la seva didàctica a lʼESO, Batxillerat o Cicles Formatius.


- Presentació i justificació de la programació didàctica.


Finalitats:

Estructuració dels continguts curriculars de la matèria de Visual i Plàstica en funció de les competències de l’àmbit artístic. Tenint en compte la contextualització de la programació i el desenvolupament de les unitats didàctiques proposades.Competències:

- Desenvolupar estratègies d’organització i seqüenciació.

- Planificar els continguts curriculars en funció dels context i necessitats del centre.

- Conèixer la normativa i recursos necessaris pel desenvolupament de la programació.

- Emprar recursos didàctics adients pel tipus d’alumnat.

- Adequar els continguts curriculars al nivell d’aprenentatge de l’alumnat.

- Desenvolupar l’avaluació per competències.


CONTINGUTS:

- Marc normatiu pel desenvolupament d’una programació.

- Organització i justificació de la programació anual a l’ESO (Visual i plàstica)

- Programació anual de la matèria de Visual i Plàstica. Objectius de l’aprenentatge de Visual i Plàstica a l’ESO. L’avaluació.

- Marc metodològic i psicopedagògic.

- Desenvolupament i realització de les Unitats Didàctiques.

- Recursos didàctics.DESENVOLUPAMENT:


Sessió 1

Data : 15 de gener de 2022

Horari : de 10 13 hores

Tipologia de la sessió : Presencial

Professora : Conxa Martínez


Contingut de la sessió :

Anàlisi de la situació legal. Normatives i Decrets.

Puntualitzacions bàsiques per l’organització de la programació específica de l’Àrea. Anàlisi del Curriculum propi de la matèria marc normatiu del Departament d’Educació . Principals projectes de Centre.
Sessió 2

Data : 22 de gener de 2022

Horari : de 10 a 13 hores

Tipologia de la sessió : Presencial

Professora : Conxa MartínezContingut de la sessió :
Les Competències Bàsiques generals i les específiques de l’Àrea . Interrelació de les Competències pròpies de l’àmbit amb les de les altres matèries. Anàlisi diferencial. Incidències i transversalitat.
Sessió 3


Data : 29 de gener de 2022

Horari: de 10 a 13 hores

Tipologia de la sessió : Presencial

Professora : Conxa MartínezContingut de la sessió :
Anàlisi i organització del Currículum:

Objectius

Continguts

Competències Bàsiques

Avaluació

Les Unitats Didàctiques. Planificació, organització i temporalització

Sessió 4

Sessió presencial

Dissabte 5 de febrer

- Visual i Plàstica dins dels currículum de l’ESO

- Contextualització

- La programació. Estructura i organització.

- Programar per competències

- Relació dels actors fonamentals de la programacióSessió 5

Sessió On line.

Dijous 10 de febrer de 16h a 19h

- Les dimensions i les competències bàsiques de l’àmbit

- Organitzar els continguts en funció de les competències bàsiques de l’àmbit.

- L’avaluació de la programació.

- Estructurar els continguts temporalment.

- Estructuració dels continguts per unitats didàctiquesSessió 6

Sessió presencial

Dissabte 19 de febrer

-Exemplificació possibles solucions.

- Revisió de les propostes.

- Posada en comú dels casos.Sessió 7

Sessió presencial

Dissabte 5 de març

-Principis pedagògics

- Metodologia didàctica.

- Accions inclusives a l’aula

- Recursos didàctic (TAC)

- Relació amb d’altres àmbits.Sessió 8

Sessió On line

Dijous 10 de març de 16h a 19h

- Organització i disseny d’una Unitat didàctica.

- L’avaluació, tipologies. Rúbrica.

- Exemplificació de casos.Sessió 9

Sessió presencial

Dissabte 19 de març

-Revisió de les propostes.

- Posada en comú.
Sessió 10

Sessió presencial

Dissabte 26 de març

-Finalització de la programació amb les diferents unitats didàctiques dissenyades.

- Presentació de les diferents propostes de programació executades.© antonioaguirre
INDEX DE CURSOS
MATRICULAR-SE
CONTACTE
INFORMACIÓ DEL CURS