PLA DE FORMACIÓ PERMANENT DE COLBACAT
Curs de SketchUp i GimpINTRODUCCIÓ

Una de les finalitats de la matèria d’Educació́ Visual i Plàstica de l'ESO, és introduir l’alumne en el domini de la comunicació́ visual, la creació́ de continguts de caire visual, i les noves tecnologies associades. En aquest sentit, els dos programaris cada cop més estesos a les aules de d’ESO (i també́ de Batxillerat), i també́ inclosos com a eines bàsiques a les publicacions de llibres de text oficials de les principals editorials del nostre entorn, són el GIMP i el SketchUp, que són gratuïts, i que tal i com hem dit, s’utilitzen cada vegada més a tots els programes de formació́ i als capítols d’edició́ d’imatge i projecta ció de les principals editorials.

Mitjançant aquest curs els alumnes/docents, aprendran les eines bàsiques dels dos programes per a l’edició́ d’imatges en diferents vessants contemplades al currículum vigent de l’Àrea artística, com ara, el retoc fotogràfic, la creació́ d’imatges, de composicions, o el disseny d’objectes i espais basats en la geometria de les formes, en les seves tres dimensions, per a posar en pràctica la projectació de les idees i el coneixement de les propietats de les formes.

Es treballarà̀ amb imatges de mapa de píxels amb el GIMP, i amb imatges vectorials a partir de les eines pròpies del programari, i amb unitats, funcions i paràmetres, en el cas de l'SketchUp.

A part de les explicacions teòriques, cada alumne/docent, crearà̀ el seu propi arxiu de textures i collage que podrà̀ imprimir i editar fent servir GIMP, i que li permetrà̀, posteriorment al curs, treballar amb unes eines personalitzades.
Així́ mateix, després del coneixement teòric i de les primeres activitats pràctiques, es dedicaran dues sessions d'SketchUp a aplicar tot l'après en un projecte complexa de modelat d’un edifici en 3D.


OBJECTIUS:

L’alumne/docent ha de ser capaç̧ de:

Aprofundir en els aspectes conceptuals i metodològics dels continguts propis dels programaris d’edició́ d'imatges digital i infografia, facilitant-ne la comprensió́ conceptual i procedimental, i posterior aplicació́ didàctica a l’aula.

Analitzar i resoldre problemes d’edició́ i creació́ d'imatges Bitmap i Vectorials, en dues dimensions i en tres dimensions, aportants solucions gràfiques i plantejant exemples extrapolables a la pràctica docent a l’aula.

Conèixer i dominar el programari lliure GIMP i ScketchUp, a un nivell de concisió́ gràfica i comunicativa acceptable i tècnicament correcta per tal de poder-los transmetre als alumnes de batxillerat.

Conèixer el potencial d’aplicació́ curricular i programàtica per a afavorir l’expressió́ gràfica/plàstica, la comunicació́ visual, el coneixement geomètric de les formes i espais, i l’afavoriment del procés creatiu artístic i de projectació.RESUM DE CONTINGUTS


Sessió 1
Introducció́ al curs
Diferències entre el retoc fotogràfic (Gimp) i el modelat tridimensional (SketchUp).
Objectius i possibilitats del programari lliure aplicat a metodologies educatives.
Activitat: Instal·lació de programari i primers passos


Sessió 2
Retoc fotogràfic 1 (GIMP)
Concepte de resolució o tamany d’imatge.
Concepte de píxel.
Creació de material infogràfic.
Activitat: Manipulació de plànols Google Maps


Sessions 3 i 4
Retoc fotogràfic 2 (GIMP)
El retoc fotogràfic aplicat al món empresarial.
Colors, textures i collages.
Treballar amb capes i materials.
Activitat: Aplicació de textures i materials sobre plànol 2D


Sessió 5
Introducció al modelat 3D (SketchUp)
L’espai vectorial enfront la imatge fotogràfica.
Eines bàsiques del modelat 3D.
Treballar amb primitives: cub, prisma, esfera, piràmide.
Activitat: Modelat 3D d’un moble.


Sessions 6 i 7
3D aplicat al Sistema Dièdric (SketchUp)
Dibuixar amb unitats i paràmetres.
Modelar amb components i primitives.
Control d’ombres i vistes.
Activitat: Modelat 3D d’un edifici.


Sessió 8 i 9
3D aplicat al Sistema Axonomètric (SketchUp)
Domini i visió de figures geomètriques.
Modelar axonometries basades en exercicis PAU.
Octaedres, dodecaedres, hexàgons.
Activitat: Modelat 3D d’exemples PAU.


Sessió 10
Resum del curs (Gimp i SketchUp)
Transversalitat dels dos programaris en el disseny d’imatges.
Aplicar materials i textures a modelat 3D
Activitat: Retoc fotogràfic d’un model 3D realitzat al curs.© antonioaguirre
INDEX DE CURSOS
MATRICULAR-SE
CONTACTE
INFORMACIÓ DEL CURS