PLA DE FORMACIÓ PERMANENT DE COLBACAT


El sistema dièdric. Nivell 1
( Curs telemàtic)


INTRODUCCIÓ

El Col·legi de BBAA elabora la programació didàctica d’aquest curs segons
el currículum del Batxillerat.

La programació didàctica tindrà entre altres finalitats la facilitació de la tasca dels futurs docents, així com assegurar la coherència entre intencions educatives i la seva posada en pràctica i servir com a instrument de planificació, desenvolupament i avaluació del procés d’ensenyança i aprenentatge. Proporcionarà també els elements d’anàlisi per a l’avaluació del projecte educatiu, de les concrecions del currículum i de la mateixa pràctica docent.

El dibuix tècnic és un mitjà d'expressió i comunicació indispensable en el desenvolupament de processos d'investigació científica, de projectes tecnològics i d'actuació científica.

El Currículum de la matèria d’ESO, i de Dibuix Tècnic I i Dibuix Tècnic II dels batxillerats, contempla el Sistema de Representació Dièdrica a diferents nivells, que van assolint diferents nivells de complexitat a cada curs superior, cada vegada més abstractes. Des de la representació al plantejament i la solució de problemes de geometria descriptiva, cada vegada més complexes.

La programació dels cursos d’aquest sistema de representació està dividida en tres parts, que corresponen als cursos Dièdric I, Dièdric II i Dièdric III. Es pretén doncs que l’alumne segueixi un pla d’estudi i treball, que li permeti anar assolint nivells de coneixement, comprensió, i de resolució de problemes, cada vegada més complexes, fins arribar a un domini suficient de la matèria, i necessari per a que aquesta, pugui ser aplicada a l’ESO i sobre tot als nivells de Batxillerats i/o altres estudis de nivell similar, i fins i tot, superiors.


OBJECTIUS

1.- Explicar Dibuix a un nivell suficientment alt com per a ajustar‐se a les exigències del programa de batxillerat. Posar l’accent també en l’organització
dels continguts més propera a com ho fa el temari escolar.

2.-Consolidar els temes clau de sistema dièdric. Plantejar i solucionar problemes de nivell.

3.-Conèixer i comprendre els fonaments del sistema dièdric per aplicar-los a la lectura i interpretació de dissenys, plànols i productes artístics, i per elaborar solucions raonades davant de problemes geomètrics en el camp de la tècnica i de l'art, tant en el plànol com en
l'espai.

4.- Relacionar l’espai amb el pla, comprenent la necessitat d’interpretar el volum amb el pla, per mitjà del sistema dièdric. Emprar amb profunditat els recursos de la geometria descriptiva, fent especial incidència en el sistema dièdric, a fi de plantejar i resoldre problemes i concretar gràficament figures i conjunts bi i tridimensionals.

5.- Tenir capacitat per concretar formes bi i tridimensionals en el pla amb claredat, correcció, rigor i competència
comunicativa.

6.- Desenvolupar capacitats d'anàlisi i raonament per trobar solucionscoherents, alternatives, ampliant els coneixements propis, i aplicantestratègies i procediments metodològics seqüenciats amb processosdeductius i inductius.


RESUM DE CONTINGUTS

Mòdul 1
Classe per videoconferència on es desenvoluparan els següents temes:

-Introducció als Sistemes de Representació.
-Sistema Dièdric:
Punt, recte i pla. Posicions relatives de les rectes i els plans respecte als plans de projecció.
Veritables magnituds.

Proposta d’activitats relacionades amb els continguts de la sessió.

Mòdul 2
Classe per videoconferència on es desenvoluparan els següents temes:

Criteris de pertinença. Rectes notables del pla.
Recta de màxim pendent. Pendent d’un pla.

Proposta d’activitats relacionades amb els continguts de la sessió.

Mòdul 3
Classe per videoconferència on es desenvoluparan els següents temes:

Paral·lelisme i perpendicularitat.
Perpendicularitat recta/pla. Teorema de les tres perpendiculars.

Proposta d’activitats relacionades amb els continguts de la sessió.


Mòdul 4
Classe per videoconferència on es desenvoluparan els següents temes:

Operacions:
Girs, abatiments i canvis de pla.


Proposta d’activitats relacionades amb els continguts de la sessió.

Mòdul 5
Classe per videoconferència on es desenvoluparan els següents temes:

Angles i distàncies.


Proposta d’activitats relacionades amb els continguts de la sessió.

© antonioaguirre
INDEX DE CURSOS
MATRICULAR-SE
CONTACTE
INFORMACIÓ DEL CURS