PLA DE FORMACIÓ PERMANENT DE COLBACAT
El sistema dièdric. Nivell 3.
(Curs telemàtic)


INTRODUCCIÓ

El curs pretén explicar el Dibuix Tècnic amb el sistema dièdric, a un nivell suficientment alt com per a ajustar‐se a les exigències més complexes del currículum del batxillerat, i del temari d’oposicions a l’especialitat de Dibuix.

En aquest curs es posa l’accent també en l’organització dels continguts més propera a com ho fa el currículum dels batxillerats.

Aquest curs forma part d’un conjunt de tres cursos que completen la competència i aprofundiment sobradament necessari per a la docència del batxillerat, i que en esta edició s'esten en hores per a poder aprofundir encara més.
Per tant, s’ofereix un tercer nivell amb un alt grau d’aprofundiment i per tant, de domini del sistema dièdric.

Per tant, s’explica el dibuix a un nivell suficientment profund com per a donar recursos suficients superar exigències i problemes plantejats en els nivells del temari d’oposicions a secundària

OBJECTIUS

Consolidar els temes clau dels sistemes derepresentació.. Plantejar isolucionar problemes denivell.
Conèixer i comprendre els fonaments del sistema dièdric i el sistema acotat per aplicar-los a la lectura i interpretació de dissenys, plànols i productes artístics, i per elaborar solucions raonades davant de problemes geomètrics en el camp de la tècnica i de l'art, tant en el plànol com en l’espai.

Relacionar l’espai amb el pla, comprenent la necessitat d’interpretar el volum amb el pla, per mitjà del sistema dièdric i el sistema acotat. Emprar amb profunditat els recursos de la geometria descriptiva, fent especial incidència en el sistema dièdric i acotat, a fi de plantejar i resoldre problemes i concretar gràficament figures i conjunts bi i tridimensionals.

Tenir capacitat per concretar formes bi i tridimensionals en el pla amb claredat, correcció, rigor i competència
comunicativa.

Desenvolupar capacitats d'anàlisi i raonament per trobar solucions coherents, alternatives, ampliant els coneixements propis, i aplicant estratègies i procediments metodològics seqüenciats amb processos deductius i inductiusRESUM DE CONTINGUTS

Mòdul 1
Classe per videoconferència on es desenvoluparan els següents temes:

Figures radiades. Seccions planes. Desenvolupament i transformada de la secció.


Proposta d’activitats relacionades amb els continguts de la sessió.


Mòdul 2
Classe per videoconferència on es desenvoluparan els següents temes:

Figures de revolució. Seccions planes. Corbes còniques. Punts notables.

Proposta d’activitats relacionades amb els continguts de la sessió.


Mòdul 3
Classe per videoconferència:

Classe pràctica


Proposta d’activitats relacionades amb els continguts de la sessió.Mòdul 4
Classe per videoconferència on es desenvoluparan els següents temes:

Interseccions entre figures. Plans pel vèrtex. Tangències


Proposta d’activitats relacionades amb els continguts de la sessió.


Mòdul 5
Classe per videoconferència on es desenvoluparan els següents temes:

Desenvolupament i maquetes


Proposta d’activitats relacionades amb els continguts de la sessió.


Mòdul 6
Classe per videoconferència:

Classe práctica


Proposta d’activitats relacionades amb els continguts de la sessió.Mòdul 7
Classe per videoconferència on es desenvoluparan els següents temes:

Ombres pròpies i projectades en Sistema Dièdric. . Contra-projecció. Perspectiva solar.


Proposta d’activitats relacionades amb els continguts de la sessió.

Mòdul 8
Classe per videoconferència:

Classe pràctica


Proposta d’activitats relacionades amb els continguts de la sessió.Mòdul 9
Classe per videoconferència on es desenvoluparan els següents temes:

Ombres pròpies i projectades en figures de revolució. Contra-projecció. Perspectiva solar.


Proposta d’activitats relacionades amb els continguts de la sessió.


Mòdul 10
Classe per videoconferència:

Classe pràctica

Proposta d’activitats relacionades amb els continguts de la sessió.© antonioaguirre
INDEX DE CURSOS
MATRICULAR-SE
CONTACTE
INFORMACIÓ DEL CURS