PLA DE FORMACIÓ PERMANENT DE COLBACAT

La preparació de temes d’arts del temari d’oposicions. Part 1: TEORIA I HISTÒRIA DE L’ART.

La preparació de temes d’arts del temari d’oposicions. Part 2: TEORIA I HISTÒRIA DE L’ART.
La preparació de temes d’arts del temari d’oposicions. Part 1: TEORIA I HISTÒRIA DE L’ART.

INTRODUCCIÓ

El present curs de formació permanent s’ha creat amb l’objectiu de cobrir les necessitats formatives tant de titulats superiors que vulguin exercir la docència en l’àmbit de l’ensenyament secundari com de professors en actiu, així com pels opositors a la convocatoria de 2022.

En aquest curs trobaràs els materials, les metodologies d’estudi i els criteris documentals més adients per a que puguis preparar els temes tant a nivell de teoria de l’art com a d’Història de l’art de forma totalment efectiva i completament adaptada al temari d’oposicions d’enguany.

El curs abasta la part del temari corresponent a les àrees d’arts plàstiques i arquitecura de l’assignatura «Fonaments de l’art 1» del primer curs de batxillerat.
RESUM DE CONTINGUTS


1-Les funcions socials de l’art

2-Pervivència i valoració del patrimoni artístic.

3-Percepció i anàlisi en l’obra d’art. Iconografia i iconologia.

4-Les arts figuratives en el món antic.

Primeres civilitzacions mediterrànies: Mesopotàmia i Egipte.

5-L’art clàssic. La seva influència històrica.

6-L’art Romànic

7-L’art Gòtic.

8-L’art Islàmic. La seva significació en l’art espanyol.

9-El Renaixement. Significació cultural i estètica. Aportacions. El Renaixement a Espanya.

10-El Barroc. Sentit dinàmic de les formes i de la llum en les arts plàstiques. El Barroc en Espanya.DESENVOLUPAMENT:Sessió 1

3 hores.

LES FUNCIONS SOCIALS DE L'ART EN LA HISTÒRIA

-Màgico-religiosa

-Funerària

-Civil i Militar

-Educativa

-Ideològica

-Divulgativa

-Estètica

PERVIVÈNCIA I VALORACIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC.

-Percepció de l’obra d’art coma bé cultural de valor universal.

-Comprensió de l’obra d’art tenint en compte el context històric en què va ser creada fugint de prejudicis estètics o ideològics.

-Reconeixement dels museus i centres d’art més importants d’Europa.

-Identificació d’alguns dels conjunts monumentals que formern part del Patrimoni Cultural de l’Humanitat.

-Presa de consciència de la necessitat de protegir i conservar el patrimoni artístic per el gaudi de les generacions actuals i futures.PERCEPCIÓ I ANÀLISI EN L’OBRA D’ART. ICONOGRAFIA I ICONOLOGIA.

-L'anàlisi formal

-L'esquema compositiu

-L'anàlisi temàtic. La dimensió significativa de l'obra d'art.

-La dimensió iconogràfica. Pla de la denotació i pla de la connotació.

-La dimensió iconològica. Simbologia de l'obra d'art. Condicionants històrics de l'iconologia.


ACTIVITATS D’AULA

-Els continguts de caire més teòrics es treballaran mitjançant el dossier de curs i seran integrats en l’anàlisi d’obres més significatives dintre de cada estil dins d’una dinàmica de curs activa i participativa per part de l’alumnat

-Al final de l’explicació del tema es realitzarà el mapa conceptual corresponent i s’indicarà a l’alumne la part del tema més adient per a la seva ampliació mitjançant la tasca de documentació i investigació que aquest haurà d’aportar com a tasca individual.

-Les referencies bibliogràfiques i webgràfiques necessàries per a l’ampliació de tema les facilitarà el formador de forma específica respecte del tema concret treballat.Sessió 2

3 hores
LES ARTS FIGURATIVES EN EL MÓN ANTIC

15-Aproximació a la història, la geografia i la cronologia del Pròxim Orient i d’Egipte.

16-L’arquitectura i l’escultura mesopotàmiques: temples, palaus, tombes, figures exemptes i esteles.

17-L’arquitectura persa: palaus i hipogeus.

18-L’art fenici: característiques i restes arqueològiques a Espanya.

19-L’art egipci: tombes, temples, escultura, pintura i els aixovars funerarisACTIVITATS D’AULA


-Els continguts de caire més teòrics es treballaran mitjançant el dossier de curs i seran integrats en l’anàlisi d’obres més significatives dintre de cada estil dins d’una dinàmica de curs activa i participativa per part de l’alumnat

-Al final de l’explicació del tema es realitzarà el mapa conceptual corresponent i s’indicarà a l’alumne la part del tema més adient per a la seva ampliació mitjançant la tasca de documentació i investigació que aquest haurà d’aportar com a tasca individual.

-Les referencies bibliogràfiques i webgràfiques necessàries per a l’ampliació de tema les facilitarà el formador de forma específica

respecte del tema concret treballatSessió 3

3 hores

ART CLÀSSIC: GRÈCIA (I)

1-Aproximació històrica, geogràfica i cronològica a l’art grec, i fonaments socials i culturals de l’art grec. Els antecedents de l’art grec: les civilitzacions minoica i micènica.

2-L’urbanisme i la concepció de l’espai a les ciutats gregues.

3-Larquitectura grega: l’ordre i la raó. Els ordres arquitectònics:dòric, jònic i corinti.

4-L’arquitectura religiosa: el temple grec. El Partenó, l’Erectèon, L’Atena Àptera, l’Altar de Zeus a Pèrgam. L’arquitectura civil: el teatre. Teatre d’Epidaure.

ART CLÀSSIC: GRÈCIA (II)

5-L’escultura grega arcaica. Kouros i Kore

6-L’escultura grega clàssica. Els guerrers de Riace, el Discòbol, el Dorífer i Hermes amb Dionís infant.

7-L’escultura grega hel.lenística. Victòria de Samotràcia i Laocoont i els seus fills.

8-Els diversos estils de la ceràmica: geomètric, d’època arcaica i d’època clàssica, i tipologies del mosaic, concretament de còdols i de tessel.les

9-Contextualització cronològica de les granACTIVITATS D’AULA


-Els continguts de caire més teòrics es treballaran mitjançant el dossier de curs i seran integrats en l’anàlisi d’obres més significatives dintre de cada estil dins d’una dinàmica de curs activa i participativa per part de l’alumnat

-Al final de l’explicació del tema es realitzarà el mapa conceptual corresponent i s’indicarà a l’alumne la part del tema més adient per a la seva ampliació mitjançant la tasca de documentació i investigació que aquest haurà d’aportar com a tasca individual.

-Les referencies bibliogràfiques i webgràfiques necessàries per a l’ampliació de tema les facilitarà el formador de forma específica respecte del tema concret treballat en les etapes de l’art grec

Sessió 4

3 hores

ART CLÀSSIC: GRÈCIA (III)

10-Reconeixement de les tècniques arquitectòniques utilitzades per la civilització grega.

11-Comparació de les plantes dels diferents tipus de temples grecs.

12- Anàlisi formal del Partenó, l’Erectèon, l’Atena Niké, el Teatre d’Epidaure i l’Altar de Zeus a Pèrgam, de l’entorn i de la funció emprant fond textuals i iconogràfics.

13-Definició, comprensió i ús correcte del vocabulari específic da cada apartat: mètopa, cariàtide, kórai, èntasi, àbac, etc.

ART CLÀSSIC: ROMA (I)

1-Els períodes de la història de Roma i aproximació a la història de l’imperi romà.

2-La geografia i la cronologia de l’art etrusc i romà

3-L’art etrusc: arquitectura, escultura i pintura

4-El temple de Júpiter Capitolí

5-Anàlisi de les característique generals de l’art romà.

6-L’urbanisme romà: l’estructura de les ciutats, les obres d’enginyeria, làmbit familiar, els monuments de caràcter administratiu i els monuments commemoratius.

7-L’escultura romana: el retrat i el relleu històricACTIVITATS D’AULA


-Els continguts de caire més teòrics es treballaran mitjançant el dossier de curs i seran integrats en l’anàlisi d’obres més significatives dintre de cada estil dins d’una dinàmica de curs activa i participativa per part de l’alumnat

-Al final de l’explicació del tema es realitzarà el mapa conceptual corresponent i s’indicarà a l’alumne la part del tema més adient per a la seva ampliació mitjançant la tasca de documentació i investigació que aquest haurà d’aportar com a tasca individual.

-Les referencies bibliogràfiques i webgràfiques necessàries per a l’ampliació de tema les facilitarà el formador de forma específica respecte del tema concret treballatSessió 5

3 hores


L’ART PREROMÀNIC

1-La cronologia i la geografia de l’art preromànic.

2-L’art de les invasions.

-Art visigòtic

-Art Ostrogòtic

-Art Merovingi

3-L’art Carolingi

4-L’art Otònic

4-L’art asturià.

3-Descripció de l’edifici asturià Santa Maria del Naranco

ART ROMÀNIC (I)

1-El context històric en què es desenvolupa l’ert romànic.

2-La geografia i la cronologia de l’art romànic.

3-Les característiques generals de l’art romànic.

4-L’arquitectura al servei de Déu: les catedrals i les esglésies.

5-Els elements constructius de l’arquitectura romànica.

6-El romànic europeu: diferències estilístiques.

7-Les esglésies i les catedrals romàniques a Espanya.

8-Els conjunts monacals.

9-L’arquitectura civil: hospitals, albergs i castells

ART ROMÀNIC (II)

10-L’escultura romànica a les portalades i els capitells i les escultures devocionals.

11-L’església de San Vicenç de Cardona

12-La portalada de Santa Maria de Ripoll.

13-Les escultures devocionals en fusta: Majestat Batlló i mare de Déu de Veciana.

14-La pintura romànica: la pintura mural al fresc i la pintura al tremp. Els frescos de l’absis de Sant climent de Taüll i el frontal de Santa Maria d’Avià.

15-El Tapís de la Creació.

16-Anàlisi de les circumstàncies històriques pròpies de la Península Ibèrica que van fer florir el romànic.

17-Dedució dels aspectes econòmics socials i culturals de l’Edat Mitjana a partir de la informació que proporcionen les obres d’art.

18-Anàlisi de la planta i dels elements constructius de les esglésies romàniques.

19-Aplicació i ús del vocabulari específic de l’art romànic: tribuna, absis, girola, transsepte, deambulatori, etc.Sessió 6

3 hores


ART GÒTIC (I)

1-La geografia i la cronologia de l’art gòtic

2-L’art gòtic: introducció a l’arquitectura, l’escultura i la pintura.

3-L’arquitectura gòtica: les catedrals

4-Els estils gòtics arquitectònics: cistercenc, septentrional, radiant, flamíger i meridional,

5-Anàlisi del Monestir de Poblet, La Seu Vella de Lleida i Santa Maria del Mar.

6-L’arquitectura civil gòtica: Anàlisi de la Llotja de València.

ART GÒTIC (II)

7-L’escultura gòtica: trets generals i diferències estilístiques. Mare de Déu de Sallent.

8-La pintura gòtica. Tècniques i estils: francogòtic, italogòtic, cortesà i flamenc.

9-L’estil italogòtic: Anàlisi dels frescos de la Capella degli Scrovegni o dell’Arena i el retaule de l’Esperit Sant.

10-El gòtic flamenc: Anàlisi d’El matrimoni Arnolfini, El jardí de les delícies i la Mare de Déu dels Consellers.-L’art Islàmic. La seva significació en l’art espanyol.

ART ISLÀMIC I HISPANOMUSULMÀ

1-Aproximació a l’història d’Al-Andalus

2-La geografia i la cronologia de l’art islàmic.

3-Les característiques de l’arquitectura islàmica i els seus elements decoratius.

4-L’arquitectura religiosa: la mesquita de Còrdova.

5-L’arquitectura civil: alcassabes, fortalesses, castells, palaus i banys públics.

6-L’art mudèjar: context històric, geogràfic, cronològic i característiques.

7-Els diferents focus mudèjars: castellanoleonès, toledà, aragonès, i andalus.

8-Distinció de les tres etapes artístiques de l’art hispanomusulmà: època omeia i califal,

Sessió 7

2 hores


-El Renaixement. Significació cultural i estètica. Aportacions

EL RENAIXEMENT

-Aproximació històrica al Renaixement i geografia i cronologia de l’art renaixentista.

-Les etapes de l’art renaixentista: Quattrocento, Cinquecento i Manierisme.

-L’Humanisme: la valoració de l’art clàssic i l’antropocentrisme.

-L’urbanisme i l’arquitectura renaixentista.

-Les esglésies renaixentistes. L’església de San Lorenzo i San Pietro in Montorio.

-Les vil.les renaixentistes, La Villa Capra, d’Andrea Palladio.

-L’escultura del Quattrocento: el David, de Donatello.

-L’escultura del Cinquecento: El rapte de les sabines,de Gianbologna.

-La pintura renaixentista: tècnica, temàtica, escoles i artistes.

-La pintura del Quattrocento:

Escola florentina:

Massaccio, Fra Angèlico, Filippo Lippi, Paolo Ucello, Sandro Boticelli i Piero della Francesca.

-La pintura del Quattrocenot:

Escoles del nord.

Andrea Mantegna, Giovanni Bellini, Cosmé Turà i Antonello da Messina.

El naixement de Venus, de Sandro Botticelli i La Mare de Déu de les Roques, de Leonardo

-La pintura del Cinquecento: L’escola d’Atenes, de Rafael i Els frescos de la capella Sixtina, de Miquel Àngel.

-L’escola de Venècia: Ticià, Il Tintoretto i Il veronese.

-La pintura del manierisme: Dànae, de Tiziano Vecellio.

-El Renaixement nòrdic:

L’escola alemanya:Dürer, Grünewald, Lucas Cranach, Baldung Grieng, Altdorfer i Holbein.

L’escola flamenca: Brueghel i PatinirEL RENAIXEMENT A ESPANYA

-L’arquitectura renaixentista a Espanya, entre l’ornamentació i el purisme.

L’estil plateresc: Diego de Siloe i Gil de Hontañón.

L’estil purista o classicista: Pedro Machuca, Diego de Siloe, Andrés de Vandelvira, Pere Blai, Juan de Herrera.

-L’escultura renaixentista a Espanya: Alonso de Berruguete.

-La pintura renaixentista a Espanya. L’enterrament del Senyor d’Orgaz, d’El Greco.-EL BARROC. SENTIT DINÀMIC DE LES FORMES I DE LA LLUM EN LES ARTS PLÀSTIQUES.

EL BARROC.

-Aproximació a la història del segle XVII i XVIII

-La geografia i la cronologia del Barroc.

-El Barroc: característiques generals.

-L’urbanisme en el barroc: la ciutat del rei i la importància dels jardins.

-L’arquitectura religiosa. San Carlo Alle Quattro Fontane i Plaça de Sant Pere del vaticà, de Bernini.

-L’arquitectura religiosa barroca a Espanya, Fernando de Casas Novoa

-L’arquitectura civil. El Palau de Versalles.

El Paalu

Els jardins

- L’escultura Barroca i el moviment: Apol.lo i Daphne, de Bernini.


L’ESCULTURA BARROCA A ESPANYA: L’ORACIÓ A L’HORT DE GETSEMANÍ, DE SALZILLO

-Els corrents pictòrics del s. XVII: Classicisme, Naturalisme, Realisme, Academicisme i Barroc.

L’escola classicista:

Annibale Carracci i Poussin.

L’escola naturalista:

Caravaggio i el tenebrisme. Artemisia Gentileschi i Francesc Ribalta.

L’escola realista:

Frans Haals, Rembrandt i Jan Vermeer.

El naturalisme de Velázquez

George de La Tour i Louis le Nain.

L’escola academicista:

L’Academie Royale de Peinture i Sculpture.

Charles Le Brun

L’escola barroca

Rubens, Jordaens i Van Dick

Pietro da Cortona i Luca Giordano

- La pintura barroca italiana; Judith i Holofernes, de Gentileschi.

- La pintura barroca flamenca: Les tres gràcies, de Rubens. La lliçó d’anatomia del professor Tulp., de Rembrandt. -La pintura barroca holandesa: Al.legoria de la pintura, de Vermeer.

-EL SEGLE D’OR DE LA PINTURA ESPANYOLA. VELÁZQUEZ, LAS MENINAS

-EL BARROC A ESPANYA.La preparació de temes d’arts del temari d’oposicions. Part 2: TEORIA I HISTÒRIA DE L’ART.


CONTINGUTS:


1-Art de la segona meitat del s.XIX

2-Art de la primera meitat del s. xx

Arquitectura

-Funcionalisme

-Organicisme

-Arquitectura d’avantguarda

Arts Plàstiques:

-Les Primeres avantguardes

-La Bauhaus


3-Art de la segona meitat del s.xx

Arquitectura

-L’herència funcionalista

-L’arquitectura postmoderna

-Hight-Tech i arquitectura d’autor

Arts Plàstiques:

-Les Segones Avantguardes

-El còmic, l’animació i el cinema al segle xx.

3-Tendències postmodernes

4-El fet artístic al s. XXI

5-La dona en l’art dels segles XX i XXI

6-Restauració i conservació de l’obra d’art. El museu com a recurs didàctic.DESENVOLUPAMENT DE CONTINGUTS I TEMPORITZACIÓ


Sessió 1

3 hores


1-L’EVOLUCIÓ DE L’ARQUITECTURA I LES ARTS PLÀSTIQUES AL SEGLE XIX


EL NEOCLASSICISME

-Aproximació a la història del segle XVIII i XIX

-La geografia i la cronologia del neoclàssic

1- La geografia i la cronologia de l’art

2- L’art neoclàssic: característiques generals.

3- L’arquitectura neoclàssica: retorn als models de l’antiguitat.

4- L’escultura neoclàssica: Eros i Psique, d’Antonio Canova.

5- La pintura neoclàssica . El jurament dels Horacis

6-El Neoclassicisme A Espanya:

L’arquitectura Neoclàssica a Espanya, Juan de Villanuena

-L’escultura neoclàssica a Espanya, Damià Campeny

-LA PINTURA NEOCLÀSSICA A ESPANYA, ANTON RAFAEL MENGS


2-EL ROMANTICISME

Referents històrics

Localització i evolució artística

Característiques generals

La pintura romàntica

Goya: entre la Il·lustració i el Romanticisme

La contraposició romàntica i classicista a França

El Romanticisme alemany

LA DIVERSITAT ANGLESA


3-DEL REALISME AL POSTIMPRESSIONISME

Referents històrics

Localització i evolució artística

El Realisme

L’Impressionisme

El Postimpressionisme

El Simbolisme

La pervivència de l’academicisme.


4-EL MODERNISME: DE L'ART NOUVEAU FRANCÈS AL MODERNISME CATALÀ

Referents històrics

Localització i evolució artística

El Modernisme

El moble

L'Art Nouveau

Modernisme a Catalunya

Àustria i el Sezessionstil

ACTIVITATS D’AULA-Els continguts de caire més teòrics es treballaran mitjançant el dossier de curs i seran integrats en l’anàlisi d’obres més significatives dintre de cada estil dins d’una dinàmica de curs activa i participativa per part de l’alumnat

-Al final de l’explicació del tema es realitzarà el mapa conceptual corresponent i s’indicarà a l’alumne la part del tema més adient per a la seva ampliació mitjançant la tasca de documentació i investigació que aquest haurà d’aportar com a tasca individual.

-Les referencies bibliogràfiques i webgràfiques necessàries per a l’ampliació de tema les facilitarà el formador de forma específica respecte del tema concret treballatSessió 2

3 hores 2


-LES AVANGUARDES DEL S. XX.


-ART DE LA PRIMERA MEITAT DEL S. XX

Referents històrics

Localització i evolució artística

Característiques generals

L'arquitectura

Funcionalisme

Organicisme

ARQUITECTURA D'AVANTGUARDA

Les Primeres Avantguardes artístiques (1905-1945)

Fauvisme

Expressionisme

Cubisme

Futurisme

Dadaisme

Art abstracte

Surrealisme

L'ESCOLA DE PARÍS

El Noucentisme català

L'Art Déco: El retrobament de la puresa de línies

Mestres espanyols d'avantguarda

Picasso: un geni d'avantguarda

El Surrealisme oníric de Dalí

El món microscopi de Miró

Avantguardisme a Hispanoamèrica i als Estats Units

La irrupció del racionalisme i el cas del mobiliari De Stijl

La Bauhaus i el naixement del disseny modern


6-ART DE LA SEGONA MEITAT DEL S.XX

Referents històrics

Localització i evolució artística

Característiques generalsDel Funcionalisme a l'arquitectura d'autor

L'herència funcionalista

L'arquitectura postmoderna

High-Tech i arquitectura d'autor

Segones Avantguardes artístiques

Expressionisme abstracte

Informalisme

Nou realisme francès

Abstracció postpictòrica I Minimalisme

Art acció i art conceptual

Art cinètic o Op art

Expressionisme abstracte

Pop artArte povera

Hiperrealisme i Fotorealisme

Individualitats artístiquesACTIVITATS D’AULA-Els continguts de caire més teòrics es treballaran mitjançant el dossier de curs i seran integrats en l’anàlisi d’obres més significatives dintre de cada estil dins d’una dinàmica de curs activa i participativa per part de l’alumnat

-Al final de l’explicació del tema es realitzarà el mapa conceptual corresponent i s’indicarà a l’alumne la part del tema més adient per a la seva ampliació mitjançant la tasca de documentació i investigació que aquest haurà d’aportar com a tasca individual.

-Les referencies bibliogràfiques i webgràfiques necessàries per a l’ampliació de tema les facilitarà el formador de forma específica respecte del tema concret treballatSessió 3

3 hores


3-ÚLTIMES TENDÈNCIES

Tendències postmodernes

Altres tendències a partir del 1980

3-TENDÈNCIES POSTMODERNES

La Postmodernitat pictòrica Alemanya

-Neoexpressionisme alemany

-George Baselitz i d’altres autors

La Postmodernitat pictòrica a Itàlia

-La Transvanguarda italiana

-Francesco Clemente i d’altres autors

La Postmodernitat pictòrica als EEUU

-Neoexpressionisme americà

-Jean Michel Basquiat i d’altres autors

La Postmodernitat pictòrica a Espanya

-Miquel Barceló i d’altres autors

Altres tendències a partir del 1980

-Pattern & Decoration

-Neominimalisme

-Neopop-EL FET ARTÍSTIC AL S. XXI

-Referents històrics

-Localització artística

-Característiques generals

-La interdisciplinareitat creativa

-L'art i el compromís social. Activisme i ecologisme

-Les darreres tendències arquitectòniques

-La fotografia, cinema, televisió i videoart-LA DONA EN L’ART DELS SEGLES XX I XI

-Les primeres avanguardes.

De començament de segle a la primera Guerra Mundial

El rol de la dona durant la Primera Guerra Mundial

El període d’entreguerres

El rol de la dona durant la Segona Guerra Mundial

-Les segones avantguardes

-La Postmodernitat

-Dona i art reivindicatiuACTIVITATS D’AULA-Els continguts de caire més teòrics es treballaran mitjançant el dossier de curs i seran integrats en l’anàlisi d’obres més significatives dintre de cada estil dins d’una dinàmica de curs activa i participativa per part de l’alumnat

-Al final de l’explicació del tema es realitzarà el mapa conceptual corresponent i s’indicarà a l’alumne la part del tema més adient per a la seva ampliació mitjançant la tasca de documentació i investigació que aquest haurà d’aportar com a tasca individual.

-Les referencies bibliogràfiques i webgràfiques necessàries per a l’ampliació de tema les facilitarà el formador de forma específica respecte del tema concret treballatSessió 4

3 hores


4-LA BAUHAUS

-La Bauhaus i el naixement del disseny modern

-L’etapa de Weimar

-L’etapa de Dessau

-L’etapa de Berlin

-L’etapa americana

-La segona etapa alemanyaACTIVITATS D’AULA-Els continguts de caire més teòrics es treballaran mitjançant el dossier de curs i seran integrats en l’anàlisi d’obres més significatives dintre de cada estil dins d’una dinàmica de curs activa i participativa per part de l’alumnat

-Al final de l’explicació del tema es realitzarà el mapa conceptual corresponent i s’indicarà a l’alumne la part del tema més adient per a la seva ampliació mitjançant la tasca de documentació i investigació que aquest haurà d’aportar com a tasca individual.

-Les referencies bibliogràfiques i webgràfiques necessàries per a l’ampliació de tema les facilitarà el formador de forma específica respecte del tema concret treballatSessió 5

3 hores


5-EL CÒMIC. EVOLUCIÓ DEL GÈNERE-Un llenguatge narratiu nou: la vinyeta

-Els gèneres del còmic

-La indústria del còmic

.Orígens i evolució del còmic6-L’ANIMACIÓ EN LA IMATGE. TÈCNIQUES. APLICACIÓ AL CINEMA I A LES ARTS PER A LA COMUNICACIÓ-Animació de subjectes plans. Animació per retalls. Animació per cel.luloide, transparències i digital

-Animació de subjectes tridimensionals

-L’animació i el cinema

-L’animació a Japó, EEUU i Espanya7- El CINEMA. ORÍGEN I EVOLUCIÓ. L’ESTÈTICA CINEMATOGRÀFICA EN LES FORMES I CONTINGUTS DE L’ART ACTUAL.

-Un nou llenguatge: la imatge en moviment

-L’origen del cinema

-El cinema i les avantguardes

-El cinema a Nordamèrica i a Europa

-D’altres cinemes:Japó i Brasil

-El cinema d’animacióACTIVITATS D’AULA-Els continguts de caire més teòrics es treballaran mitjançant el dossier de curs i seran integrats en l’anàlisi d’obres més significatives dintre de cada estil dins d’una dinàmica de curs activa i participativa per part de l’alumnat

-Al final de l’explicació del tema es realitzarà el mapa conceptual corresponent i s’indicarà a l’alumne la part del tema més adient per a la seva ampliació mitjançant la tasca de documentació i investigació que aquest haurà d’aportar com a tasca individual.

-Les referencies bibliogràfiques i webgràfiques necessàries per a l’ampliació de tema les facilitarà el formador de forma específica respecte del tema concret treballatSessió 6

3 hores


8-CONCEPTES I TENDÈNCIES EN LA ESCULTURA DE RODIN FINS LES ÚLTIMES TENDÈNCIES.

-L’escultura de la segona meitat del s. XIX.

-L’escultura realista

-L’escultura impressionista

-Rodin

L'escultura de la primera meitat del segle xx

-El cubisme de Picasso ,Archipenko, d’altres

-El Futurisme de Boccioni ,d’altres

- Abstracció i no objectivitat. Tatlin, Rodchenko, d’altres

-De Stijl. Vantongerloo

-Bauhaus.Schlemer, Moholy- Nagy

-Dadaísme. Duchamp

-Surrealisme. Alberto Giacometti

-Escola de París. Julio González.

-Henry MooreL'escultura de la segona meitat del segle xx

-L’escultura cinètica d’Alexander Calder

-Henry Moore

-Albert Giacometti

Espanya

-Pablo Picasso

-Joan Miró

-Eduardo Chillida i d’altres autorsACTIVITATS D’AULA-Els continguts de caire més teòrics es treballaran mitjançant el dossier de curs i seran integrats en l’anàlisi d’obres més significatives dintre de cada estil dins d’una dinàmica de curs activa i participativa per part de l’alumnat

-Al final de l’explicació del tema es realitzarà el mapa conceptual corresponent i s’indicarà a l’alumne la part del tema més adient per a la seva ampliació mitjançant la tasca de documentació i investigació que aquest haurà d’aportar com a tasca individual.

-Les referencies bibliogràfiques i webgràfiques necessàries per a l’ampliació de tema les facilitarà el formador de forma específica respecte del tema concret treballatSessió 7

2 hores


9-TEORIA DE LA RESTAURACIÓ I LA CONSERVACIÓ EN L’OBRA D’ART-Inicis de la conservació: del món antic a l’Edat Mitjana

Grècia, Roma i el Medievo

-Conservació i restauració al Renaixement

-Conservació i restauració del Barroc a la Il.lustració: El començament de la especialització

-El s. XVIII: una nova disciplina

-Del s. XIX a l’actualitat10-L’OBRA D’ART EN EL SEU CONTEXT. PAUTES PER A LA SEVA APRECIACIÓ I ANÀLISI. EL MUSEO COM A RECURS DIDÀCTIC-Definició de museo

-Museologia i museografia

-Història dels museos

-El museo del s.XX

-Funcions convencionals del museu. La col.lecció. L’inventari. La conservació.

-La didàctica dels museos


ACTIVITATS D’AULA-Els continguts de caire més teòrics es treballaran mitjançant el dossier de curs i seran integrats en l’anàlisi d’obres més significatives dintre de cada estil dins d’una dinàmica de curs activa i participativa per part de l’alumnat

-Al final de l’explicació del tema es realitzarà el mapa conceptual corresponent i s’indicarà a l’alumne la part del tema més adient per a la seva ampliació mitjançant la tasca de documentació i investigació que aquest haurà d’aportar com a tasca individual.

-Les referencies bibliogràfiques i webgràfiques necessàries per a l’ampliació de tema les facilitarà el formador de forma específica respecte del tema concret treballat© antonioaguirre
INDEX DE CURSOS
MATRICULAR-SE
CONTACTE
INFORMACIÓ DEL CURS